Medalj för ohälsa?


Med anledning av att Barbro Westerholm tilldelades medalj av regeringen skrev en läsare (vill vara anonym) av av 2000-Talets Vetenskap, ett inlägg om Barbro Westerholms agerande i amalgamfrågan med titeln "Medalj för att ha medverkat till ohälsa?" Inlägget skrev läsaren in på Dentalmaterialutredningens hemsida under Åsiktstorget, se www.dentalmaterial.gov.se/las.asp

Bildtext: Barbro Westerholm
  Detta plockades dock raskt ned eftersom det bröt mot personuppgiftslagen (PUL), det gav ett alltför negativt intryck av Barbro Westerholm fick läsaren besked om.
  2000-Talets Vetenskap är för det första immun mot PUL då vi är en periodisk tidsskrift i pappersutgåva och skyddas därmed av yttrandefrihetslagen precis som alla andra tidningar. För det andra är vi väl medvetna om Barbro Westerholms i hög grad klandervärda agerande i amalgamfrågan under 80-talet då vederbörande inte bara lade locket på utan även gick till angrepp mot personer som vågade ha en annan uppfattning. En god redogörelse för detta ger docent Patrick Störtebecker i sin bok Kvicksilverförgiftning från tandamalgam - en fruktansvärd risk för människans hjärna i kapitlet Social-Politik och Amalgam.
  Vi presenterar nedan en del lämpliga utdrag från denna bok (som kan läsas i sin helhet under länken "vi laddar upp") och efter dessa följer läsarens inlägg om Barbro Westerholm i sin helhet.


    Patrick Störtebecker:

"Tyvärr är jag i denna bok tvungen att ta upp några socialpolitiska aspekter på 'amalgam-problemet', enär det har inträffat händelser som grovt har kränkt den fria forskningens integritet i Sverige."
"Socialstyrelsen har tidigare betraktats som landets högsta myndighet med ansvar för sjukvården i riket.
  Numera är detta en sanning med stora modifikationer, ty vad som därifrån utbasunerats till hela folket via TV är verkligen icke bara förvånande, utan även högst beklämmande!
  Den 22 maj 1985 sändes i svensk TV ett program - Tandamalgam som möjlig källa till kvicksilverförgiftning.
  Socialstyrelsens generaldirektör Barbro Westerholm förekom i TV-rutan ett par gånger och förkunnade med bestämdhet att:
  'Tandamalgam är en 'stabil' substans, som icke avger kvicksilver, och att amalgam är helt 'ofarligt' att använda i tandfyllningar.'"
"Hur kan det vara möjligt att 'experten i biverkningsfrågor' Barbro Westerholm är helt obekant med alla arbeten som helt sedan 1930-talet, sålunda mer än 50 år tillbaka, har publicerats om KVICKSILVERFÖRGIFTNING från TANDAMALGAM, varav t.ex. Stock's grundläggande och omfattande studier finns relaterade i gängse handböcker i toxikologi."
"Man kan livligt fråga sig: Är det inte högst besynnerligt att Socialstyrelsens 'expertis' icke alls nämner dessa mycket noggranna utförda studier, publicerade av den tidens största forskare avseende kvicksilvers giftighet."
"På grund av att socialstyrelsen som överordnad myndighet i sjukvårdsfrågor har ställt sig helt avvisande till att de besvär, vilka av patienterna hänförs till tandamalgam, verkligen skulle kunna tillskrivas amalgamet, har dessa ofta svårt sjuka patienter icke fått en korrekt diagnos, utan de har istället tolkats som lidande av 'psykiska besvär'!"
"Tyvärr är jag tvungen att ta upp några mycket allvarliga ting som hänt nu under senaste året, enär dessa händelser å det grövsta har kränkt den fria forskarens integritet i ett demokratiskt samhälle!"
"Den 21/3 1985 skickar socialstyrelsen ytterligare en skrivelse i ärendet till Lunds universitet (med generaldirektör Barbro Westerholm som handläggare, och Kallus som bisittare).
  Socialstyrelsen ondgör sig först och främst över att docent Mats Hanson använder sig av sin egen institutions brevpapper, när han uttalar sig om frågor som gäller hans kvicksilverforskning!
  Detta är ju så småaktigt att det knappast kan vara sant, och landets skattebetalare tycker nog att en generaldirektör kan ha annat och viktigare att syssla med än hur brevpapper används av docenter vid rikets universitet!"
"Docent Mats Hanson vid zoofysiologiska instutitionen har redan tidigare av institutionens prefekt Anders Edström fått utfärdat forskningsförbud, såsom nämnts, men nu får Hanson även sparken från sin tjänst.
  Detta tycks i all synnerhet ha föranletts av att Hanson i barnmorsketidningen 'Jordemodern' i början på året 1985 publicerade en artikel om 'FOSTERSKADANDE EFFEKTER AV KVICKSILVER', vari han mycket logiskt avrådde från att kvinnor under graviditeten lät sätta in kvicksilver-amalgam i tänderna.
  Påtryckningar skedde härvidlag från socialstyrelsen, speciellt från Kallus, till prefekten vid zoofysiologiska institutionen.   I stället för att främja all fri forskning inom det svåra gebit som amalgamproblemet utgör, har ansvariga myndigheter å det mest perfida sätt sökt stoppa 'obekväma' forskare som har en annan uppfattning än den traditionella.
  Dylika övergrepp från myndigheternas sida måste brännmärkas och fördömas av hela folket, ty utan en fri och oberoende forskning är ett land dömt till fattigdom och intellektuellt elände!"
"Följden av Magnus Nylander's nya vetenskapliga rön borde bli att såväl medicinska som odontologiska ansvariga myndigheter äntligen börjar inse vanvettet i det hela, så att vi kan sluta med att med berått mod förgifta mänskligheten med kvicksilver i tandamalgam!"


Läsarens inlägg:
Medalj för att ha medverkat till ohälsa?


Här följer delar ur det brev jag skrev till statsrådsberedningen och till samtliga ledamöter i socialutskottet den 18 mars 2003, med anledning av medaljen man strax innan givit Barbro Westerholm, f.d. generaldirektör för Socialstyrelsen:


Angående BARBRO WESTERHOLMS medalj "Illis quorum meruere labores"

Med anledning av att Regeringen tilldelat Barbro Westerholm medaljen "Illis quorum meruere labores" (Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det) i åttonde storleken för hennes mångåriga och betydelsefulla insatser på det medicinska området och i arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män, så vill jag, tillsammans med ett stort antal svenska medborgare uttrycka min bestämda och stora motvilja.
  Jag och många med mig, ifrågasätter starkt "betydelsefulla insatser på det medicinska området" då ett ständigt växande antal genom hennes insatser som generaldirektör för Socialstyrelsen mer eller mindre skadats av amalgamets tungmetaller, då hon under sin tid som generaldirektör för Socialstyrelsen kallsinnigt hävdade att det var stabilt och oskadligt. Genom detta ställningstagande av henne och folks i allmänhet goda tro på "överheten" och då bland annat Socialstyrelsen, så har denna förgiftningskandal tillåtits fortsätta förstöra alltför många människors liv. Därför är detta omdöme osant, om man nu inte med "betydelsefulla insatser på det medicinska området " menar den förgiftningsskandal som är av stor betydelse för mig, och ett ständigt växande antal människor.
  Vice statsminister Margareta Winberg sade när hon överlämnade belöningsmedaljen under den jämställdhetsafton som regeringen anordnade i Rosenbad: "Jag har haft glädjen att arbeta med Barbro Westerholm i riksdagen. Och jag har slagits av att det genom alla år, i allt hennes engagemang, har funnits en röd tråd, nämligen kvinnoperspektivet och jämställdheten."
  Jag och säkert alla amalgamskadade och amalgam-motståndare, hade önskat att Barbro Westerholm lagt ner ett litet engagemang när det gäller den stora amalgamförgiftningsskandal som hon har stor del i att den brett ut sig över Sverige och därför finns som ett mer eller mindre dolt hälsogissel bland den intet ont anande svenska befolkningen.
  Under 1980-talet hävdade Barbro Westerholm, som dåvarande generaldirekter för Socialstyrelsen, att amalgamet var stabilt och att man inte kunde förgiftas av det.
  Något som kostat allt för många hälsan.
  Jag anser bestämt att amalgaminsättande på människor är ett grovt övergrepp på hälsan med varierande utgångsläge, då många inte haft tillgång till kunskaper om risker så att vi kunnat göra ett val. Jämför med cigarettpaketen.
  Hon kan få alla medaljer i världen. Det sopar inte undan den stora gifthälsoskandal, med stort lidande för så många, och därmed den stora skuld som vilar över hennes medicinska gärningar.
  Hon har stor skuld, genom sitt förnekande av risker med amalgam, till att många människors liv är totalförstört.
  Jag har läst mycket om forskning som verkligen styrker att metallerna i amalgamet förgiftar och förstör kroppens celler, samt lagras i hjärnan och därmed skadar nervsystemet. Dessa eller liknande studier har Barbro Westerholm också läst. Plus alla brev som ett otal svårt amalgamskadade människor dessutom sänt till henne där deras stora lidande tydligt beskrivits i klar relation till amalgaminsättande och amalgamurborrande. Att man har ett sådant samvete, ett sådant sinne och en sådan moral att man kallsinnigt och medvetet kan förneka de forskningsstudier på både människa och djur som klart påvisar skadeverkningarna, det förstår jag inte. Etik och moral ska gå före allt annat när man har en ansvarsposition.
  Tack vare docent Mats Hansons beundransvärda insatser för att sprida sanningen och Tandvårdsskadeförbundet så har ett stort antal fått vetat sanningen till sitt lidande och därigenom fått tillbaka sitt liv, åtminstone delar av det, bl.a. beroende på hur mycket skada kvicksilvret hunnit gjort.
  Docent Mats Hanson från Veberöd kommer historien att minnas som en mycket modig, kunnig och moralisk forskare.
  Barbro Westerholms gärningar kommer man i framtiden att förfasa sig över. Så som många redan i dag gör. Det stora namnlösa lidande och den stora namnlösa smärta som hon har lämnat kvar hos många människor finns det inga ord för.
  Som svensk medborgare tillsammans med ett okänt antal amalgam-motsåndare protesterar jag mot medaljen "Illis quorum meruere labores" som tilldelats Barbro Westerholm.


"Man kan spärra in sanningssägarna,
men inte sanningen."

Ignazio Silone


"En epoks dumheter är lika värdefulla
lärdomar för efterföljande släkten
som dess visdom"

Stanislav Jerzy Lec