Biologisk Medicin    Biologisk Medicin är en annorlunda vårdfilosofi än den skolmedicinska. Den har ett annat synsätt på sjukdomar och en annan strategi för hur de ska behandlas. Vi klargör skillnaderna här i följande text och anger även tips om litteratur.  "Biologisk Medicin hävdar att de flesta sjukdomar kan förebyggas och i sina tidigare stadier botas med naturliga medel och genom olika livsförings- korrigerande åtgärder" skriver den biologiske medicinaren Karl-Otto Aly i sin bok Tallmogårdens Väg till Hälsa. Biologisk Medicin hävdar också, fortsätter Aly: "att det inom människan (liksom hos varje annan organism) finns en vid varje sjukdom och skada verksam självläkande förmåga som skall aktiveras och stödjas genom olika terapeutiska åtgärder."

De självläkande krafterna utgör grunden för biologiskt - medicinskt handlande till skillnad från skolmedicinen som i alltför hög utsträckning nöjer sig med symtomöverslätande sjukdomsbehandling varvid risken är stor att svårbotade och kroniska sjukdomar och defekter utvecklas. Om våra kroppar klagar och vi tystar med piller vad som är just varningssignaler, skadar vi på detta sätt ytterligare kroppens naturliga förmåga att läka sig.


Kost

Kosten utgör en mycket viktig medicinsk terapi inom Biologisk Medicin. Inom hälsorörelsen har man erfarenheten att många sjukdomar kan förebyggas, gå tillbaka och även botas vid kostomläggning. Även lekmän som drivit hälsohem har denna erfarenhet. Exempel på dylika sjukdomar är tarmsjukdomar och reumatism.
  I grunden syftar man till att ställa om patientens kosthållning till en som människan från evolutionär synvinkel anpassats till under årmiljonerna. Vitt bröd, vitt ris, vitt socker etc är raffinerade, näringsinnehållslösa konstprodukter, som människan definitivt inte är anpassad för. Likaledes vad gäller ett alltför ensidigt intag av eldbehandlad föda (människan är det enda djuret som värmebehandlar sin mat). Genom en fullvärdig vegetarisk kost med ca 50% råkost tillförs organismen alla de byggstenar, som är en förutsättning för god hälsa.
  Det räcker dock inte med detta, erfarenheten säger också att kosten måste komma från ekologiska lantbruk, vilket innebär frihet från konstgödning och besprutningsgifter. Man utesluter således livsmedel från kemijordbruket. Och det finns faktiskt forskning som visar att det föreligger stora kvalitativa skillnader mellan livsmedel från ekologiska lantbruk och kemijordbruk. Agronomie doktor Artur Granstedt går in på dylik forskning i sin bok "Ekologiskt lantbruk - fördjupning"(1998), här ett litet utdrag:

"Växtnäringsämnen går i högre grad förlorade då återförseln i växtnäringscykeln är liten. Ändrad ämnessammansättning har konstaterats i foder och livsmedel. Tillförseln av stora mängder makronäringsämnen rubbar balansen mellan ämnena. För hög kaliumgödsling kan exempelvis leda till magnesium- och kalciumbrister hos betesdjur, med beteskramp som följd. Manganhalten i färskt växtmaterial sjunker när kaliumgödslingen ökar. Halten koppar i blodserum kan sjunka drastiskt när betena övergöds med kväve.
  Särskilt spårämnena har en avgörande betydelse för den reglering av livsprocesserna som enzymerna svarar för. I takt med ökad avkastning har utarmningen/uttaget av mikronäringsämnen stadigt ökat vilket resulterar i lägre spårämesinnehåll i de konventionellt odlade produkterna. Jordarna utarmas också på det sparsamt förekommande ämnet selen, och då minskar också grödornas seleninnehåll. Detta har under de senaste åren uppmärksammats och satts i samband med minskad motståndskraft mot olika sjukdomar. Hos betande djur är symtomen kramper och förlossningssvårigheter. Selen har nu tillsatts djurfodret i Sverige och Finland i syfte att öka selenhalten i människans livsmedel.
  Problem av denna art torde öka i framtiden om vi inte åter kan binda samman kretsloppen mellan växtodling och djurhållning i jordbruket."

Granstedt redovisar också en liten tabell med data där man mäter livsaktiviteten i jorden, hur levande den är:

Olika gödslingsmetoders inverkan på några markbiologiska egenskaper. Försök vid Nordisk forskningsring i Järna 1958-1976. (Källa: Pettersson, Kjellenberg och Granstedt 1998.)

Matjord, 0-25 cm Organisk
gödsling
Handels-
gödsling

Daggmaskhål, antal över 2 mm per m2 93 22
Andning, mg CO2/100g jord och dygn 47 25
Dehydrogenasaktivitet, TFP/100g jord* 485   235  
Humus i alvskikt (25-35 cm)         2,95         1,75

*Dehydrogenas är ett enzym som avges av mikroorganismerna för att bryta ned organisk substans. Värdet visar att aktiviteten vid test var dubbelt så hög i det organiskt gödslade försöksledet.


    Mer av Artur Granstedt kan man läsa på vederbörandes hemsida:

Artur Granstedts hemsida:


Forskningen på näringssidan vad gäller att försöka förebygga/bota sjukdom genom kostterapi har hittills tagit en ringa bråkdel av den samlade läkararbetsinsatsen i anspråk.
Det är verkligen dags att den etablerade medicinska sakkunskapen inser kostens betydelse för hälsan. Grundhälsan kommer från den friska levande jorden, från det rena klara källvattnet och från de okonstlade giftria och vegetariska livsmedlen - och inte ur den veritabla flod av piller som strömmar från läkemedelsindustrin!


Fasta

Fasta utgör också en viktig medicinsk terapi inom Biologisk Medicin, och det är en terapi som kan utföra rena mirakel. Läs mer här: Fasta


Fytoterapi

Fytoterapi är en viktig terapi inom Biologisk Medicin. Fytoterapi betyder växtläkekonst. Växterna är människans äldsta läkemedelsleverantörer. Vi kommer att skriva mer om fytoterapi framöver.Krav på Patienten

Skolmedicinen ställer heller inga större krav på vårdtagarna som betraktas som mer eller mindre försvarslösa objekt, offer för sin sjukdom, medan Biologisk Medicin ställer betydligt högre krav på vårdtagarna, den kräver en aktiv medverkan vid tillfrisknandet, informerar och utbildar, förutsätter att vårdtagarna är aktiva subjekt och tillmäter dessa förmågan att själva påverka sin sjukdom - sitt eget öde.
  "Du kan, du vill, du skall..." var exempelvis en filosofi som användes på Föllingegårdens hälsohem. Det är en filosofi som går stick i stäv med den skolmedicinska uppfattningen att "du är problemet och vi är lösningen".


Helhetsperspektiv

Biologisk Medicin har också ett helhetsperspektiv som saknas inom skolmedicinen, långsiktiga farliga biverkningar av kemiskt-terapeutiska behandlingsmetoder (även kallad pillervården) är ofta en konsekvens som skolmedicinen inte tar med i kalkylen, och inte heller då dödliga biverkningar förståss. I den amerikanska tidsskriften Journal of American Medical Association (JAMA) publicerades 1998 en undersökning som visade att den fjärde vanligaste dödsorsaken i USA är läkemedelsbivekningar!! En sammanställning av denna anmärkningsvärda studie, som även går in på de höga kostnaderna för läkemedelsbiverkningar, kan du läsa här: Läs mer (OBS! Uppdaterad med mer kalla fakta 13 Juli 2003)
  Ej heller tar man med den miljöförstöring som läkemedelsindustrins utsläpp och läkemedelsrester förorsakar i kalkylen och som i en förlängning slår tillbaka på människan själv och hennes hälsa. Hormoner är bara ett exempel på detta. Apoteket har precis (juni 2003) kommit ut med en skrift om detta med rubriken Läkemedel i Miljön som aktualiserar problemet, man hittar läkemedelsrester bl.a. i vattendrag, reningsverk och flodsediment där det påverkar livet. En sammanställning av denna kan du läsa här: Läs mer

Man kan också säga att skolmedicinen är den manliga principen byggd på att det är mänsklig logik, teknologisk rationalitet och medicinsk ingenjörskonst som ska kurera patienten, medan Biologisk Medicin är den kvinnliga principen byggd på helhetstänkande, intuition, samspel med Moder Jord och inriktad på att plocka fram eller stimulera människans egna självläkande krafter.

Filosofen Georg Henrik von Wright skriver:

"Man kunde säga, att det finns två principiellt olika sätt att uppfatta förhållandet mellan människan och naturen. Det ena är att i naturen se den större helhet, som människan hör hemma i och efter vars överordnade principer hon äger att rätta sitt liv.
Det andra är att uppfatta naturen som ett motstånd, som människan måste övervinna - antingen så att hon värjer sig mot dess intrång (stormar, översvämningar, vilda djur) eller tämjer dem till underkastelse (boskapsskötsel, jordbruk, teknik) [...]
Naturen är kvinnan, som vetenskaps-mannen skall betvinga. Han skall metodiskt och systematiskt avslöja Moder Natur, blottlägga hennes hemligheter, intränga i hennes sköte och sålunda tvinga henne till fullständig underkastelse. Den nya vetenskapliga attityden har därmed från början givits en starkt maskulin framtoning - en sak om de feministiska rörelsen i vår tid fått anledning att uppmärksamma."


Wrights ord skulle lika väl kunna vara en beskrivning av de olika förhållningssätt som föreligger mellan skolmedicinen och Biologisk Medicin.


Vetenskap och Biologisk Medicin

Någon kanske undrar om Biologisk Medicin är mindre vetenskaplig?
Svaret är givetvis: Nej! Biologisk Medicin bygger i lika hög grad på vetenskap som skolmedicinen och är en framgångsrik och beprövad modell med vetenskaplig dokumentation bakom sig. (se Föllingeprojektet nedan) Det finns dock en avsevärd skillnad vad gäller det vetenskapsteoretiska förhållningssättet. Den etablerade medicinens grundsyn på människan är reduktionistisk och materialistisk-mekanisk. Detta får som konsekvens att man uppfattar människan vid sjukdom som en bristfällig evolutionär konstruktion som det är läkarnas uppgift att reparera - trots att man i naturen inte finner någon livsform som inte är fullt ut anpassad för sin miljö.Biologisk Medicin ser människan som nära nog fullkomlig och väl fungerande vid de förutsättningar naturen gett henne att leva i. Bryter hon sig ur dessa blir sjukdom följden. Därför försöker man föra tillbaka människan till just dessa naturens förutsättningar så att sjukdomen försvinner.


Det Statliga Förmynderiet

Biologisk Medicin är också eftertraktad av vårdtagarna, det föreligger dock inga som helst rättvisa konkurrensförhållanden mellan Biologisk Medicin och skolmedicin, staten och dess byråkrat- och expertvälde bestämmer över huvuden på folk för deras egna skattepengar vilken vårdform de skall ha. Samma expertvälde som är så följsamma gentemot läkemedelsindustrin, en läkemedelsindustri som i stor utsträckning är inriktad på att döva symtom - så utmynnar ett statligt styrt system som just skulle minska att ekonomin styr de medicinska lösningarna i precis det motsatta!!!

Vi får verkligen hoppas att vi får samma utveckling på vårdsidan som inom skolsystemet där medborgarna själva får bilda friskolor drivna efter olika självvalda pedagogiska filosofier oberoende av statens överförmynderi.


Läkarförening för Biologisk Medicin

1977 bildades Svenska Läkares Förening för Biologisk Medicin. I Juni år 2001 bytte man namn till Svenska Läkarföreningen för Komplementär Medicin (SLKM).

Ta gärna en titt på deras hemsida: SLKM Här finns adresser till läkare inriktade på Biologisk Medicin som man kan besöka om man inte fått bot och bättring i den etablerade vården.

Föreningen har ca 200 medlemmar och ger ut kvartalstidningen Svensk Tidskrift för Biologisk Medicin (Prosana). I nr 1/92 fanns en mycket intressant och mycket informativ artikel om hur utbredd och accepterad Biologisk Medicin är i Tyskland, den kan du läsa här:

Artikel om tysk Biologisk Medicin


En glädjande nyhet är en ny tidsskrift för Biologisk Medicin som ges ut över hela skandinavien, olika artikelförfattare skriver i huvudsak på danska, svenska, norska men även emellanåt på engelska. Tidningen kommer från Norge och dess namn på norska är just: "Nordisk Tidsskrift for Biologisk Medisin".
  Artikelförfattarna är högt renommerade och väl kända inom hälsorörelsen. Läs en artikel här av redaktören Geir Bjørklund om tidningen, dess innehåll och skribenter m.m.

Artikel

OBS! Tidningen har ett svenskt postgironummer så man slipper problem med att överföra pengar till norsk bank.
  Här kan du läsa mer om tidningen och även ta en prenumeration:

Läs mer och ta en prenumeration


Det finns också en diskussionsgrupp för Biologisk Medicin på danska Yahoo, där förekommer flera av skribenterna i ovan nämnda tidskrift, se mer informatiom om denna grupp på denna länk:

Diskussionsgrupp för Biologisk MedicinVidarkliniken

Det enda sjukhuset i skandinavien inriktat på Biologisk Medicin är det antroposofiska sjukhuset i Järna vars namn är Vidarkliniken. Besök gärna deras hemsida:

Vidarkliniken i Järna

Noterbart är att detta sjukhus inte skulle existera eller kunna upprättahålla sin verksamhet utan allmosor och gåvor som stöd! Läkarna här är dessutom underbetalda. Hade detta sjukhus fått vara med och konkurrera på samma villkor som den statligt subventionerade vården, hade detta sjukhus klarat sig bra, och med all sannolikhet t.o.m utkonkurrerat delar av den statliga vården. Privat sjukvård är således inte så farligt...

Antroposoferna har också förföljts av ett intolerant statligt expertvälde, på 70-talet gjorde Socialstyrelsen och polisen husrannsakan med schäferhundar hos antroposoferna och beslagtog deras naturmediciner...
  En analys av detta visar hur viktigt det är att vi får en frihetligare syn på alternativa tänkesätt inom vården. I alla händelser så med anslutningen till EU kommer det att bli omöjligt för den svenska staten att förfölja antroposoferna (och andra medicinska avvikande åskådningar) för deras oliktänkande då den antroposofiska medicinen och andra alternativa medicinska tänkesätt har en stark ställning på kontinenten (se artikeln om tysk Biologisk Medicin).

Antroposofisk Medicin är faktiskt en väldigt spännande och intressant vårdform, läs gärna även vår artikel om antroposofisk medicin.Litteratur om Biologisk Medicin


      Främst två böcker är av intresse:


Föllingeprojektet - att bota "obotligt" sjuka

Lilly Johansson var inspirerad av Are Waerland och botade sig själv med hans kost och livsföringsprogram. Hon drev sedan hälsohemmet Föllingegården i många år och hade mycket goda erfarenheter av kostterapi.
  Föllingeprojektet är en bok som skildrar hur en grupp biologiska medicinare i kamp mot ett förstelnat system till slut lyckas finansiera en vetenskaplig studie om kostterapi på Lilly Johanssons hälsohem. Läsaren får en detaljerad beskrivning på vad denna terapi kan uträtta. Och aldrig har väl så mycket hälsa skapats som i detta projekt!
  Patienternas genomsnittliga sjukdomstillstånd var 11 år och hade under denna tid varit oförändrat eller försämrat med skolmedicinens konventionella behandling. Av de 64 som fullföljde föllingeprojektets behandlingsmetoder blev 94% förbättrade eller bra. Dessa remarkabla förbättringar skedde under samtidig minskning av medicineringen (56% slutade helt med medicin).
  Året före låg patientgruppen på sjukhus sammanlagt 1533 dagar, vilket motsvarar en kostnad på 1,07 miljoner. Året efter låg gruppen på sjukhus motsvarande 0,1 miljoner. Efter 3 1/2 år visade det sig att behovet av sjukhusvistelser succcesivt minskat så ait inte mindre än 3,2 miljoner kr insparats för sjukhusvård under dessa 3 år!!!
  Det är definitivt inte pengar som saknas i vården - det är rätta behandlingsmetoder!

Hela denna bok finns uppladdad här på 2000-Talets Vetenskaps hemsida under länken "Vi laddar upp".

I boken Föllingeprojektet omnämns flera gånger Lilly Johanssons böcker Vital Kur och Vital Mat. Bl.a. hur patienter som ringde Föllinge möttes av beskedet att det är minst ett års väntelista. De fick uppmaningen att läsa Vital Kur och Vital Mat och försöka på egen hand. Och en del klarade själv att nå hälsa genom att följa föreskrifterna i dessa böcker. Dessa två böcker kommer att laddas upp här, vi har enbart hunnit med Vital Mat ännu så länge men Vital Kur är på gång. Ta gärna en titt på böckerna och läs baksidestexterna:

     

Tallmogårdens Väg Till Hälsa - Praktisk Biologisk Medicin

Detta är en bok skriven (1985) av den tysk-svenske biologiske medicinaren Karl-Otto Aly - ta gärna en titt på Alys hemsida:

Alys hemsida


Boken rekommenderas varmt för alla som är intresserade av en djupare teoretisk bakgrundsbeskrivning av Biologisk Medicin, praktisk behandling och egenvård. Boken innehåller råd för egenvård vid ett 70-tal sjukdomar.
Karl-Otto Aly föddes i Tyskland 1930. Efter kriget kom han 1947 till sitt andra föräldrahem i Sverige. Ganska snart kom han i kontakt med Are Waerland och den svenska hälsorörelsen. Aly var med om att bygga upp Tallmogården från början, han släppte heller aldrig sina kontakter med den tyska medicinska kulturen, han har deltagit i olika fortbildningskurser samt seminarier i Freudenstad och Baden-Baden, som de tyska läkarföreningarna i Biologisk Medicin anordnar årligen, dels genom drygt två års praktik på dr Otto Buchingers fasteklinik i Bad Pyrmont och på privatklinik Bircher-Benner i Zürich i Schweiz. Denna utbildning ger honom i Tyskland rätten att arbeta som läkare för "Naturheilverfarhen", dvs Biologisk Medicin.


Läs BaksidestextenOch som avslutning några visdomsord från Karl Otto Aly som inte har blivit inaktuella, b la om målsättningen för framtidens medicin, och vikten av att undvika ensidiga vinklingar och ställningstaganden - detta gäller även för företrädarna för alternativa terapier, att inte förneka de enorma framsteg och vetenskapliga landvinningar som gjorts inom skolmedicinsk forskning. Det vore lika ointelligent som en skolmedicinare som förnekar alla framsteg inom alternativa terapier. Alys bok skrevs 1985 och man kan mellan raderna skönja dåtidens antagonistiska tidsanda mellan skolmedicin och alternativ dito - lyckligtvis har denna anda förbättrats något även om det är långt kvar.


Udrag ur Alys bokDen finns ej för nedladdning men den går att beställa billigt (140kr - rena fyndet) från Hälsokostrådets hemsida:


www.halsokostradet.se