2000-Talets Vetenskap
Nr 1, 1996


Välkommen till första numret av
2000-Talets vetenskap.Inom de medicinska och biologiska vetenskaperna finns det en omfattande och effektiv censur. 2000-Talets vetenskap kommer att skriva om det som har tystats ner - dvs. det allmänheten inte ska veta.

Som Du säkert lagt märke till har vi ej något påkostat tryck. Om och när vi får tillräckligt med prenumeranter så kommer sidoantalet att utökas samt trycket att bli mera påkostat.
Vår ambition är att presentera information som av olika skäl inte kan återfinnas i dagspressen eller i månads/veckotidningar.

Artiklarna i kommande nummer kommer bl.a. att handla om örtmedicin, cancer, AIDS, Downs syndrom, färgterapi och livets uppkomst. Det säkraste sättet att försäkra sig om kommande nummer är att prenumerera. Vi tar tacksamt emot artiklar för publicering.
Tag först med kontakt med redaktionen innan manuskript skickas.
Programförklaring för vår tidskrift


Sjukvården liksom den medicinska forskningen har i de flesta Västeuropeiska länder hamnat i en ökad spiral av fördyringar, som i sin tur medfört att det i vissa länder uppstått en vårdkris.
  Bakom denna kostnadsspiral står mäktiga ekonomiska intressenter som hela tiden gynnats. Hit hör främst de stora multinationella läkemedelsföretagen och de stora producenterna av medicinsk apparatur.
  Denna utveckling har inte alls motsvarats av samma utveckling av behandlingsframgångar. För de stora folksjukdomarna som cancer, allergier och hjärt & kärlsjukdomar kan man bättre beteckna tillståndet som ett Status Quo. Detta gäller även den forskning som tillåts stå i rampljuset och som har en alldeles för stor slagsida åt genteknik och transplantationer.
  Detta har sin enkla förklaring i att de stora makthavarna - läkemedelsföretagen - gynnas av ovanstående. En kroniskt. sjuk patient som varken blir frisk eller avlider utgör en viktig marknad för dessa. Dvs rent ekonomiskt skulle varje avsteg från denna linje vara riskabel för dem som har den ekonomiska makten. Att dessa till sitt försvar också lyckats influera statliga myndigheter som Läkemedelsverk och Socialstyrelse bidrar ytterligare till detta Status Quo, vilket är högst otillfredsställande för patienten. Dessa myndigheters största uppgift är således att se till att inga avsteg görs från ovanstående linjer.
  Vår tidskrift skall däremot utgå från patienens bästa - dvs målet måste hela tiden vara att uppnå det normala stadiet - hälsa. Därför ser vi det som vår huvuduppgift att ta ansvar för framstegen inom behandling och forskning för att föra ut dessa.
  I den uppgiften ingår också att avslöja de som förhindrar denna utveckling. Någon annan hållning ser vi som etiskt oförsvarbar.
  Vi utgår också - likt maktens kunskapare - från begreppen vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vi definierar dessa tydligt: Med vetenskap menar vi ett sanningssökande som har som syfte att utröna de lagbundenheter som finns i alla biologiska system.
  Det är inte detta som nu gäller utan vad de högst betalda professorerna anser som giltigt enligt consensus-principen.
  När det gäller beprövad erfarenhet utgår vi från att den kunniga terapeutens egna utvärderingar måste tillmätas större värde. Också att andra kulturers ibland mångtusenåriga erfarenheter kan vara en stor källa till kunskap.
  Nu tolkas begreppet beprövad erfarenhet mestadels genom stora dubbelblinda placebo-kontollerade försök. Dessa är endast behövliga för de dumma som inte kan inse att andra utvärderingsmetoder har ett värde.
  Tidskriften skall fungera som en sammanbindande länk mellan alla duktiga terapeuter i Norden - och också vara ett stöd för de patienter som insett att för att kunna återvända till hälsa gäller det att gå till sjukdomens orsak - inte enbart att kupera symptom.
  Som en grundsyn för vår tidsskrift gäller utgångspunkten att man måste se människan som en helhet och att man för att kunna hålla henne vid hälsa, måste följa naturens egna lagar - inte gå emot dem.


Artiklar:

Louis Pasteuer - 100 år sedan han dog

Santa Monica - behandlingshemmet som tar vid när skolmedicinen gett upp

Bokrecension: organhandel

Världens första AIDS-fall - Ett medvetet försök till vetenskapligt bedrägeri, anser ansedd amerikansk forskare

Neuroelektrisk terapi - hjälp åt drogmissbrukare