2000-Talets Vetenskap
Nr 2, 1996
Programförklaring för vår tidskrift


Vår tidskrift skall utgå från patientens bästa - dvs målet måste hela tiden vara att uppnå det normala stadiet - hälsa. Därför ser vi det som vår huvuduppgift att ta ansvar för framstegen inom behandling och forskning rör att föra ut dessa. I den uppgiften ingår också att avslöja dem som förhindrar den utvecklingen. Någon annan hållning ser vi som etiskt oförsvarbar.
Vi utgår också - likt maktens kunskapare - från begreppen vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vi definierar dessa tydligt: med vetenskap menar vi ett sanningssökande som har som syfte att utröna de lagbundenheter som finns i alla biologiska system.
När det gäller beprövad erfarenhet utgår vi från att den kunniga terapeutens egna utvärderingar måste tillmätas större värde. Också att andra kulturens ibland mångtusenåriga erfarenheter kan vara en stor källa till kunskap.
Vår målsättning är också att tidskriften skall fungera som en sammanbindande länk mellan alla kompetenta terapeuter i Norden - och också vara ett stöd för de patienter som insett, att för att kunna återvända till hälsa gäller det att gå till sjukdomens orsak - inte enbart att kupera symtom. Du är därför välkommen med egna artiklar och debattinlägg.
Som en grundsyn för vår tidskrift gäller utgångspunkten att man måste se människan som en helhet och att man för att kunna hålla henne vid hälsa, måste följa naturens egna lagar - inte gå emot dem.
Detta nummer innehåller följande artiklar:

Mikroorganismer funna i blod och vävnad hos cancerpatienter
Göteborgsläkaren Erik Enby har alltsedan 1983 studerat mikroorganismer hos människor med exempelvis cancer. När han efter 13 års arbete vid mikroskopet och flera uppmärksammade gästföreläsningar internationellt, också försöker publicera sina arbeten i de tongivande vetenskapliga tidskrifterna, blir han refuserad - utan motivering. Muntligt hade man emellertid från en facktidskrift i Australien låtit meddela: Vi sysslar nog mer med politik än med vetenskap.

Feberns betydelse för hälsan
Naturens eget sätt att ta hand om infektioner. Tyvärr alldeles för billigt för att någon mer än idealister likt vi i vår tidskrift 2000-Talets Vetenskap vill marknadsföra metoden.

Aidsforskaren som offrades
Om Mikulas Popovic, som blev indragen i århundradets vetenskapliga blufförsök. Artikeln skrevs redan 1994 för en svensk vänstertidning men refuserades, då chefredaktören var rädd för åtal.

Galna ko-sjukan och prionen
Bakgrundsartikel, som också belyser glömd forskning och myndigheternas fulla tilltro till forskarnas titlar. Visst behövs vår 2000-Talets Vetenskap för en vetenskaplig debatt!

Samband mineraler och cancer
Om dr Beres, en ungersk jordbruksforskare, som upptäckte vilken betydelse spårämnen har för vår hälsa.