2000-Talets Vetenskap
Nr 1, 1997Redaktionen har ordet

2000-Talets Vetenskap går med detta nummer in på sin andra årgång. Vi har under den tiden lärt oss att vi därmed går i fotspåren på en av biologins förgrundsgestalter, nämligen den tyske forskaren Rudolf Virehow (1821-1902). Han räknas i dag som den moderna cellärans och patologins grundare. Men för att vinna insteg bland dåtidens etablissemang fick han, likt oss, ge ut en egen tidning för att så småningom få gehör. Frågan är emellertid om inte dagens vetenskapliga etablissemang är ännu mer förstockat och uppbundet till de stora penning- och maktintressena. Vår artikel i detta nummer om de amerikanska cancerforskama, som gått sina egna vägar för att uppnå storartade resultat - utan att få gehör för sin forskning - är samtidigt både hoppingivande och skrämmande. Skrämmande i det avseendet att hela etablissemanget vill tiga ihjäl framstegen.
Skrämmande är också hur socialstyrelsen vill stoppa den verksamhet vid Amalgamenheten i Uppsala, som kommit till genom patientinitiativ, en verksamhet som entydigt talar för att den hjälpt sjuka, som tidigare inte haft någon framgång när de besökt andra institutioner.
Vi hoppas att det blir fler än vi som tar ansvar för framstegen inom forskning i detta land - uppenbart är att myndigheterna inte gör det. Därför behövs en tidning som vår. Anser Du detsamma, så hjälp till att sprida den.
Vi tar i detta nummer också upp det forskningsarbete som yrkeschaufförer i Moratrakten startat och visar på vilka nya hälorisker våra myndigheter utsätter oss för. I detta fall är det Vägverket som årligen dumpar bland annat 80 ton cyanid i naturen när de saltar våra vägar. Bara i detta nummer visar vi med all tydlighet hur tre stora svenska myndigheter, läkemedelsverket, vägverket och socialstyrelsen, i stället för att värna om allmänhetens hälsa, agerar för att försämra den eller förhindra att de som är sjuka kan bli friska. Detta förhållande kan vi på 2000-Talets Vetenskap aldrig tolerera.
Detta nummer innehåller följande artiklar:

Besegra cancern med metabolisk terapi.
Erfarenheten och genialiteten hos två amerikanska läkare har lett till stora framgångar vid behandlingen av cancer. Man lyckas med ca 85% av sina patienter viket står i stark kontrast till den svenska skolmedicinen, som enbart redovisar en tioårsöverlevnad för 44% av patienterna.

Amalgamenheten i Uppsala ger hjälp åt kvicksilverförgiftade
Framstegen inom institutionen visar på en utväg för patienterna. Efter fem års erfarenheter pekar de preliminära resultaten entydigt åt ett håll. Bortemot nio av tio uppnår en stadigvarande förbättring.

Socialstyrelsen vill behålla patienterna sjuka
Myndigheterna försöker ändå lägga ned verksamheten. Socialstyrelsens gubbvälde lider av bristande empati och sätter pengar och prestige före patienterna.

Debattartikel:
Kvicksilver/amalgamförgiftning - vår tids värsta gissel!
Beräkningar gör gällande att ca var tionde individ är skadad av dentalt kvicksilveramalgam. Omfattningen tenderar att rasera hela välfärdssystemet.

Bokrecension:
Titel: Cancer och jakten på mirakel av Stig Bruset. Den norske läkaren Stig Brusets bok är en exposé över de flesta tillgängliga alternativ för cancerbehandling. Flera exempel ges på hur skolmedicinens förespråkare med ohederliga metoder och med felaktig tolkning av statistik gett sig på andra behandlingsformer för att klassa ned dem och stärka sitt eget åsiktsmonopol.

Beprövad erfarenhet av vitaminer och mineraler
Amerikanska The Life Extension Foundation utförde 1994 en dataundersökning över antalet studier där man undersökt vilka kosttillskottt som förebygger cancer. Resultatet sår i stark kontrast till myndigheternas varningar för mineraler och vitaminer.

EU-rapport om galna kosjukan
Rapporten slår fast att EU-kommisionen ansett det viktigare att skydda köttbranschen än människors liv och hälsa.

Läkemedelsverkets utredare är grundlurade
Läkemedelsverkets rapport om gränsdragning mellan livsmedel och läkemedel innebär en nyordning där hälsan för en miljon svenskar står på spel. Syftet har inte varit att förhindra konsumenternas val påstås det. Den som överlever får se.

Etniska vapen - rasismens högsta stadium
Första gången begreppet "etniska vapen" användes var 1970. Vad ligger bakom denna makabra beteckning och vilken typ av vapenslag har diskuterats?

Vägsaltet - en tickande ohälsobomb?
Yrkescahufförer varnar: vägsaltet en trafikfara!

Vägsaltet - dess hälsoaspekter
Varje ton vägsalt innehåller 200 gr kaliumferrocyanid, vilket innebär att totalt upp till 80 ton av det miljöfarliga avfallet cyanid sprids på de svenska vägarna varje år.