2003 års artiklar - med ingresser
- Alfabetisk Översikt -

Are Waerland - hälsopionjären
  av Lars Hedström.....2003 4: 13

Autism
 av Viera Scheibner & Bronwyn Hancock.....2003; 3: 19-21

Bioterrorism och Harmagedon
- att kunna separera fakta från fantasier i den Nya Världsordningen
  av Alan Cantwell.....2003; 1: 10-14

Biverkningar i Sverige - kronisk underrapportering
 av Ingemar Ljungqvist.....2003; 3: 13BOKRECENSIONER:
Hälsa & Livskraft
  av Ruben Andersson.....2003; 3: 24

Nu räcker det!
  av Bengt Larsson.....2003; 3: 24

Läkemedelsguiden
  av Ingemar Ljungqvist.....2003; 3: 14

Mic Mc Mullen: Örtmedicin - naturens läkande kraft
  av Ingemar Ljungqvist.....2003; 1: 27

Snabbmatslandet
  av Lars Hedström.....2003; 3: 25-27

Thore Rosén: Strålning som är farlig för allt levande
  av Ingemar Ljungqvist.....2003; 1: 27

BSM- metoden - Ett sätt att bota sig själv
 av Maciej C Kuczymski.....2003; 3: 3-5

Cordyceps - en av Kinas främsta stärkande örter
  av Peter Torssell.....2003; 1: 15-18DEBATTARTIKLAR:
Mobiltelefoni - rysk roulette
  av Franz Baumann.....2003; 1: 23

Vitamin och Mineralförbud till trots
  av Dan Uhrbom.....2003; 1: 24

Virvlat vatten igen
  av Dick Sjöberg.....2003; 1: 25


Elektromagnetisk terapi - frekvensmedicin
- en historiesammanfattning
  av Ingemar Ljungqvist.....2003; 2: 12-17

Essentiella fetters betydelse för hälsa och normalvikt
om Udo Erasmus
  av Ingemar Ljungqvist.....2003; 2: 20-23

Frekvensmedicin - en introduktion
  av Ingemar Ljungqvist.....2003; 2: 10-12

Hälsorörelsen tar kamp mot EU-direktiven
  av Marina Olsson.....2003; 2: 26-27

Kjell Westerberg - med förmåga att avläsa biofälten
  av Ingemar Ljungqvist.....2003; 1: 3-5

Kolloidalt silver
  av Anders Sultan.....2003; 2: 3-9

Läkemedelskadad går vidare
 av Kerstin Nyberg.....2003; 3: 10-11

Margarin - en hälsorisk
  av Gunnar Lindgren.....2003; 2: 23-25

Mikrometerstora partiklar funna i cerebrospinalvätskan hos patienter med schizofreni
  efter Lennart Wetterberg och Hans Wigzell.....2003; 1: 6

Mikrobliknande bildningar i blod vid kroniska sjukdomar
  av Erik O H Enby.....2003; 1: 7-9

Nobelpriset - ur ett Tredje Världen perspektiv
  av Ingemar Ljungqvist.....2003; 4: 22

På väg till frihet
  av Wilhelm Jülke.....2003; 4: 4-9

QXCI - och Bill Nelson
  av Ingemar Ljungqvist.....2003; 2: 17-19

SARS, Bioterrorism och media
  av Alan Cantwell, jr.....2003; 4: 16-21

Sjuk av mediciner - två amerikanska studier
 av Ingemar Ljungqvist.....2003; 3: 12

Sjukvård eller sjuk vård?
 av Ingemar Ljungqvist.....2003; 3: 9

Själens förbindelse med kroppen
  av Johannes Widakowich.....2003; 2: 19

Svenska Läkares Förening för Biologisk Medicin byter namn till Svensk Läkarförening för Komplementär Medicin
  av Karl-Otto Aly.....2003: 4: 3

Tyst Vår - igen
 av Ingemar Ljungqvist.....2003; 3: 6-8

Urin - naturens dolda hälsokälla
  av Adam Bonet.....2003; 1: 19-22

Vacciner - orsakar de fler sjukdomar än de motverkar?
 av Alan Cantwell.....2003; 3: 15-18

Vegankost är bra för reumatiker
- Vetenskaplig forskning bekräftar
  av Alf Spångberg.....2003; 4: 10

Vegankost utan gluten hjälper reumatiker
  av Alf Spångberg.....2003; 4: 11-12

Vegetarisk kost i forskningens ljus
  av Per-Arne Öckerman.....2003; 4: 14-15

Vetenskapen - något att lita på?
 av Karin Öckert.....2003; 3: 22-23Ingresser till artiklar i årgång 2003


Kjell Westerberg - med förmåga att avläsa biofälten

av Ingemar Ljungqvist

Kjell Westerberg från Gnesta tillhör en liten priviligerad skara människor som kan avläsa den omgivande auran runt biologiska föremål, inte minst den runt andra människor. Kjell Westerberg kan också - och det på avstånd - utnyttja sin förmåga och se vilken inverkan döda föremål kan ha på sin omgivning, detta fenomen som vi kallar fjärrseende eller klärvoajans.
  Sin förmåga utnyttjar Kjell främst till att hjälpa människor som hamnat i sjukdomstillstånd och mångfalden berättelser från sjuka som genom Kjells försorg blivit hjälpta kan svårligen bortförklaras som slumpens verk.
  Kjell Westerberg och hans gelikar visar kraftfullt på ett fenomen, som i och för sig är ovanligt, men som ändå existerar och som borde underkastas en äkta forskning, så att fler kunde komma i åtnjutande av dess positiva effekter. Tyvärr, verkar det emellertid vara så i vår tid att det mestadels är militären som vill utforska fenomenet - medan den gängse civila delen av forskningvärlden ser det hela som vidskepelse.
  Kjell Westerberg är född 1935 och arbetade tidigare som statstjänsteman. Trots att han alltsedan barndomen dragits med olika krämpor, bland annat fick han en del av tunntarmen bortopererad i tjugoårsåldern, så var han en arbetsmänniska som till och med arbetade tre-skift. Vid sidan om sitt statliga arbete hade han olika bisysslor. Att vi tar upp hans egen sjukdomshistoria är att det visat sig att det ofta är peroner med själupplevda erfarenheter som lyckats utveckla oanade talanger i att hjälpa andra. Men det var först när hans ena dotter som led av en ärftlig ledgångsreumatism och i ett försök att hjälpa henne som man införskaffade diverse örter från Matti Matinkoski i Orsa (Se 2000-Talets Vetenskap nr 2- 1998), som Kjell skulle bli intresserad av att lära sig mer om naturens egna inneboende läkekrafter och möjligheter. Behövs det sägas att man noterade i den Westerbergska familjen att Mattis örter hade en bra effekt gentemot dotterns hälsoproblem. Kjell läste in det han kom över, men framförallt var det iakttagelserna i naturen som var viktiga. Där fanns svaren på många frågor - bara man skärpte sina sinnen. Och där han också utvecklade ett nytt slumrande sinne- förmågan att läsa av det levandes egna subtila biologiska fältet med dess frekvenser.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Mikrometerstora partiklar

Partiklar funna i cerebrospinalvätskan hos patienter med schizofreni

efter Lennart Wetterberg och Hans Wigzell

Orsaken till schizofreni är okänd men sjukdomsprocessen innehåller många förändringar i hjärnvävnaden som skulle kunna förändra sammansättningen av cerebrospinalvätskan (CSV). I den forskning som utförts på Karolinska Institutet har man studerat CSV från 22 patienter och från kontrollgruppen med 38 andra patienter diagnostiserade med andra sjukdomar. Filtreringsteknik och scan elektronmikroskopi har använts för att söka efter eventuella markörer som står i relation till sjukdomen. Eftersökningen avsåg partiklar inom nanometerområdet.
  Man kunde, hos 20 av 22 patienter med schizofreni, isolera och finna mikrometerstora partiklar, medan det i kontrollgruppen bara återfanns i två av 38.
  När partiklarna undersöktes med PCR avseende på bakteriell DNA så blev resultaten negativa. Likadant visade det sig att partiklarna inte kunde växa vid odling. Så långt skulle man kunna fastslå att partiklarna skulle kunna tjäna som sjukdomsmarkörer vid schizofreni. Arbetet har skett efter hypotesen att partiklarna skulle kunna vara involverade i sjukdomsprocessen eller att de är ett resultat av sjukdomen och de förändringar som sker i hjärnvävnaden hos patienter med schizofren.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Mikrobliknande bildningar i blod vid kroniska sjukdomar

av Erik O H Enby

Inledning och bakgrund
Att mikroorganismer invaderar människokroppen samt därigenom orsakar somatiska störningar har alltsedan Pasteurs tid var helt accepterat inom medicinen och vid många sjukdomar har den orsakande mikroben påvisats. Vid kroniska, degenerativa och maligna tillstånd har trots mycket letande några mikrober som tänkbar förklaring till sjukdomen ej hittats. I den medicinska diskussionen har ändå med regelbundna mellanrum tanken förts fram, att kroniska sjukdomar med okänd etiologi skulle kunna bero på en invasion av mikroorganismer såsom virus, bakterier och svampar. Det kan vara svårt att mikroskopiskt påvisa respektive genom odling fastställa närvaron av mikroorganismer i kroppens vävnader. Ett exempel på detta är de anaeroba bakterierna, vilkas närvaro t. ex. vid postoperativa smygande infektioner varit svår att påvisa. Detta har blivit möjligt först med speciell provtagningsteknik och speciella odlingsförfaranden. Man misstänker fortfarande att vissa oklara kroniska infektionsliknande sjukdomar skulle kunna förklaras genom närvaron av mikrooorganismer som ännu inte gått att påvisa.

Tidigare forskning
Inom mikrobiologin kan två mot varandra stridande huvudlinjer märkas:
1) Monomorfismen, som anser att mikroorganismer uppträder i en oföränderlig form och att de strikt kan indelas i grupper.
2) Pleomorfismen, som anser att mikroorgansimer kan ha en cykel, dvs genomgå olika utvecklingsstadier samt att det finns en kontinuerlig utveckling från virus via bakterier mot svampar.
  Monomorfismen är den uppfattning som vunnit hävd inom den traditionella medicinen alltsedan Pasteur.
  En av pleomorfismens främste företrädare, Günther Enderlein, publicerade 1924 sina forskningsresultat i en monografi - Bakterien-Cyclogenie. Efter ingående mikroskopisk analys av blod bl.a. från människa ansåg sig Enderlein kunna påvisa närvaron av mikroorganismer i blodet och dessutom olika utvecklingsstadier hos dessa. Han ansåg att dessa mikroorganismer i vissa utvecklingsstadier levde i symbios med kroppens egna celler och i andra utvecklingsstadier skulle kunna orsaka sjukdom.
  Enderlein menade att det optimala hälsotillståndet var för handen när mikroberna var i tidig utvecklingsfas samt att mikroberna i senare utvecklingsstadier blev alltmer patogena. Symbiosen kan därigenom ändras till en parasitism på kroppens egna celler.
  På grundval av dessa idéer har jag med speciell mikroskoperingsutrustning undersökt blod hos ett antal friska respektive sjuka individer; de senare med kroniska sjukdomar utan känd etiologi.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Bioterrorism och Harmagedon

- att kunna separera fakta från fantasier i den Nya Världsordningen

av Alan Cantwell

I augusti 1945, så blev detonationen av atombomber över två japanska städer och det snabba slutet på andra världskriget, föremål för ett segerfirande i USA och på flera andra ställen. Ett halvt århundrade senare så blev ett amerikanskt frimärke framställt för att påminna om bomberna över Hiroshima och Nagasaki. Men frimärksutgåvan blev inställd då flera lobbygrupper ansåg att atombomberna inte kunde vara något att fira. Nu besitter alla större stater atombomber. Den nukleära kapprustningen fortsätter, och även Tredje Världens länder och terroristgrupper har tillgång till kärnvapen.
  Otillfredsställda med att man har förmåga att spränga världen i bitar, så fortsätter stormakterna med att bygga sina kemiska och biologiska vapenarsenaler. Det tycks vara riktigt att de "goda" staterna innehar dessa vapen men oacceptabelt att "dåliga" länder och "onda grupper" har tillgång till samma vapentyper.
  Som ett resultat av detta, så står världssamfundet inför en ökad risk att såväl kärnvapen som biologiska vapen kommer till användning i händelse av ett krig. Den upptrappade konflikten mellan Israel och palestinier, såväl som president George Bush´s beslutsamhet att gå ut i krig mot Irak ökar risken för ett världskrig och att bibelns profetia om ett Harmagedon går i uppfyllelse.

Japansk bioterrorism i Manschuriet
I ett historiskt perspektiv har alla stormakter bidragit till situationen med det biologiska vapenhotet som vi nu befinner oss i. Att finna en oskyldig stormakt i detta avseendet är lika svårt som att finns en oskuld på en bordell.
  Under det sena 1930-talet och det tidiga 1940-talet utförde japanerna djävulska biologiska experiment på fångar i Manschuriet. När japanerna ockuperade stora delar av Kina upprättade de Enhet 731, ett biologiskt forsknings- och produktionscenter i Pingfan, nära miljonstaden Harbin i Manschuriet. I boken Gene Wars av Charles Pillar och Keith Yamamoto skriver författarna: "Åtminstone 3000 kinesiska, koreanska, sovjetiska, amerikanska, brittiska och australiska krigsfångar dog under fruktansvärda förhållanden allt under överseende av Pingfans forskare."

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Cordyceps - en av Kinas främsta stärkande örter

av Peter Torssell

Cordyceps är liksom ginseng en av de främsta stärkande örterna inom kinesisk örtmedicin. De stärker dock på olika sätt och passar därför olika personer och tillstånd. Cordyceps har varit sällsynt och därför förblivit reserverad till Kinas kejserliga hov. Men tack vare storskaliga odlingar har den nu blivit tillgänglig för många fler. Den kommer i västvärlden nu göra sig ett namn i behandling av tillstånd som kronisk trötthet, astma, impotens, rehabilitering av cancerpatienter o.s.v.

Traditionell kinesisk medicin (TKM) och örtmedicin
Hur man förblir vital upp i hög ålder har sedan urminnes tider fascinerat kineserna. Att vara 100 år gammal med skarp syn och hörsel och en rörlighet som en ungdom har i Kina förknippats med visdom. Detta återspeglar en grundsyn i Kina som förenar filosofi med medicin och hälsovård. Att bibehålla dylik vitalitet återspeglar resistens mot sjukdomar och besvär. Den medicinska förklaringen till hur man bibehåller ungdomens vitalitet är att man lyckats bibehålla en optimal funktion i alla organ och körtlar. Problemet med ålderdomen är att organen och körtlarna får underfunktion. När fler eller alla organ samtidigt får underfunktion benämner kineserna detta som svaghet i njurarna, vilket ofta är synonymt med åldrandetecken. När njurarna är svaga är en ört som cordyceps intressant som kan stärka njurarna.
  Inom TKM (traditionell kinesisk medicin) har man definierat de olika organen på lite annorlunda sätt än vad man gör inom vår västerländska medicin. Man har t.ex. inte beskrivit körtlar utan förlagt deras funktioner till någon utav de s.k. "5 organen", som står för en grundreglering av hela människan. Dessa är levern, hjärtat, mjälten, lunga och njurarna. I dessa olika organ kan det uppstå underfunktioner, speciellt efter olika typer av belastningar. Organen är beroende av essenser som kan delas in i qi, blod, yin och yang. Vid respektive brist kan man stärka de olika organen eller qi, blod, yin och yang. Det mest kraftfulla sättet att stärka har traditionellt varit med örtmedicin ( i detta begrepp utesluts inte mineraler och animaliska substanser). I denna artikel kommer jag, av utrymmesskäl, inte förklara alla begrepp som qi, blod etc. TKM som medicinskt system är relativt unikt med sin betoning på stärkande substanser som kan stimulera självläkning och stärka svaga länkar hos människan i syfte att han därefter ska bli oberoende alla medicinska behandlingar. Speciellt unikt framstår den i en jämförelse med vårt västerländska medicinska system.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Urin - naturens dolda hälsokälla

av Adam Bonet

En människas liv är en ständig kamp mot det samhället hon lever i.
  Dagligen äter vi behandlad mat som anses vara " bättre" för oss.
  Konserveringsmedel, kemiska tillskott och färgämnen är vardagsmat i våra liv, samtidigt är denna mat "renad" från naturliga näringsämnen.
  Djur föds upp under vidriga villkor, de lever hopträngda, de föds upp med speciella foder som får dem att växa i "rätt" takt.
  Skulle djuren leva i deras naturliga miljö så skulle deras kött också bli mer hälsosamt att äta.
  Stressen som dessa djur utsätts för orsakar att särskilda hormoner utsöndras. Dessa hormoner sätter sig sedan i deras muskler vilka vi sedan äter.
  Djuren behandlas också med antibiotika, vilken lagras i deras kroppar och följaktligen i de mjölkprodukter som en medelsvensk med ett så oerhört gott humör vräker i sig dagligen.
  Det är ett känt faktum att om en människa tar för mycket antibiotika så slutar den att verka. Dessvärre så tar vi den inte bara när vi är sjuka, tack vare dagens uppfödning av djur så får vi den på köpet så att säga, när vi äter kött och äter/dricker mjölkprodukter.
  Den stress som vi människor utsätts för i vårt dagliga liv, där tid är guld värt är ännu en faktor som är oerhört farlig.
  När vi väl blir sjuka så tar vi mediciner för att bli friska, dock kan dessa ha två allvarliga bieffekter:
  Det är ingen hemlighet att de kan läka en sjukdom och samtidigt försvaga ett organ eller hela vår organism och på detta sätt framkalla andra problem som måste läkas.
  Dessutom så förs inte alla rester av mediciner ut ur kroppen utan en del lagras inne i kroppen.
  Sett ur detta perspektiv så ser det ganska dystert ut, men kanske finns det alternativa sätt att ha en bra hälsa och leva ett friskt liv?

Naturens underbara gåva
Faktum är att vi alla går och bär på en mycket effektiv och verksam medicin, den finns tillgänglig 24 timmar om dygnet, 365 dagar per år och dessutom är den fullständigt gratis!!!!!
  Vissa läkare och experter kallar den här medicinen för "livets vatten", andra "en enastående saft" och andra "en gåva från gud".
  Vår egen medicin heter urin.
  Då vi alla sedan barnsben har blivit lärda att vår egen urin är något "smutsigt, äckligt och en slaggprodukt" så är det hög tid att vi reder ut begreppen lite.
  Vår egen urin är så långt ifrån en slaggprodukt som man bara kan komma, tvärtom, vår urin är förmodligen det mest effektiva läkemedel som finns!

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Mobiltelefoni - rysk roulette

av Franz Baumann

"Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har vi stött på en marknadsföring och distribution av så hälsovådliga produkter av en industri som sitter inne med förhandskunskap om dessa effekter". Så säger fil.dr. Robert C Kane, som efter 30 år som forskare i mobiltelefonibranschen hoppat av och skrivit boken "Cellular telephone Russian roulette" (Vantage Press, New York, ISBN 0-533-13673-3).
  Varje gång du sätter en mobiltelefon mot örat chansar du på att det inte är vid just det tillfället du får en skada som kanske om tio år resulterar i en hjärntumör, menar Kane. Därav anspelningen på rysk roulette. Själv känner du ingenting eftersom det inte finns några känselnerver i hjärnan. Men långt innan det hettar till i huden, kan det ha uppstått en vävnadsskada i hjärnan.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Virvlat vatten igen

av Dick Sjöberg

I människans kunskapsutveckling lever vi just nu i en tid Av troligen större förändring än någonsin förr. Kvantfysiken, som satt märkvärdigt få spår inom medicinen, förväntas nu, efter 1000 år av konsolidering att få sitt riktiga genombrott i vardagslivet.
  I den mer insiktsfulla och avantgardistiska forskningens kretsar har man redan i tio år talat om det nära förestående paradigmskiftet. När detta inträffar blir förändringarna mångfaldigt mer genomgripande för mänskligheten än när Berlinmuren föll. Dessa föraningar syns emellertid i vissa kretsar skapa rädsla. Sådan rädsla anses ta sig uttryck i motarbetande av den oundvikliga utvecklingen. Detta menar jag nu också är grunden för motsåttningarna i virvlingsfrågan där en professor i Umeå t.o.m. går till personangrepp.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Örtmedicin - naturens läkande kraft

Författare: Mic Mc Mullen

av Ingemar Ljungqvist

Mic Mc Mullen är en av de invandrare som har berikat vår svenska kultur genom att föra in mängder med kunskaper - inte minst - de om örter, som han tillägnat sig i sitt hemland Australien. Där är kunskapen om örter och deras läkeverkan en erkänd del inom universiteten och det finns en uppsjö på kurser att välja mellan.
  I boken Örtmedicin presenterar Mic McMullen på varje sida en ört. Det blir sammantaget 120 stycken växter från både när och fjärran som sålunda får en enkel men översiktlig beskrivning där författaren tar upp deras egenskaper, dess medicinska användningsområde, de viktigaste kemiskt aktiva beståndsdelarna och vilken dosering man bör ha. Eftersom de kemiskt aktiva ämnena som finns i naturen runt omkring har en mycket stor potential - det är inte bara frågande om att de har en läkande kraft - de kan i en hel del fall också ge biverkningar.
  Efter det stora presentationsavsnittet av örterna som täcker två tredjedelar av bokens knappt 180 sidor, så följer en mycket bra sammanställning av olika organsystem och hur man lämpligen kan finna ut rätt ört för att påverka systemet tillbaka till hälsa.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Strålning som är farlig för allt levande

Författare: Thore Rosén

av Ingemar Ljungqvist

I ett litet häfte på 140 sidor skriver slagrutemannen Thore Rosén från Lillkyrka utanför Örebro om sina upplevelser med slagrutan, och då är det främst den hälsomässiga aspekten han berör.
  Återigen har en av våra medlemmar gett sig i kast med att skriva en bok. Denna gången är det entusiasten Thore Rosén som trots en avsevärd ålder går igenom aspekter om olika jordstrålningsfenomen. I början av boken ger författaren lite läsanvisningar och uppmanar läsaren att inte söka fel i hans bok utan istället söka efter tänkbara möjligheter. Så vi gör som författaren säger - trots att det varit på sin plats att kritisera det lite oprofessionella intrycket boken - eller snarare häftet ger.
  Sin styrka har boken i den entusiasm som författaren har och den gåpåaranda med vilken han redovisar en mängd med patientberättelser av människor som blivit hjälpta sedan de vidtagit åtgärder för att undvika farlig strålning. Den farliga strålningen som berörs är ettdera den som härstammar från den nya tidens frekvenser och som ger upphov till elöverkänslighet. Men ännu viktigare är den delen av den naturligt förekommande jordstrålningen som man kan åtgärda bara genom att flytta sängen - eller som i svårare fall avhjälpa med avstörning.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Kolloidalt Silver

av Anders Sultan

Visste du att det finns en enkel hjälp att få som kan råda bot på de flesta av våra vanligaste infektioner? Hjälpen heter kolloidalt silver - en produkt som består av destillerat vatten och miljardvis med mikroskopiska silverpartiklar. Kolloidalt silver är mineralet som stärker immunförsvaret, samtidigt som det rensar kroppen på ovälkomna bakterier, svampar och virus. Dessa silverpartiklar existerar vanligtvis i två former. Dels i löst form, så kallad jonform. Dels i partikelform där silver i elementär form existerar som partiklar med väldigt liten storlek.
  Beroende på tillverkningsprocessen så kan den inbördes fördelningen skilja något, men den vanligaste formen av kolloidalt silver brukar bestå av ca 80-90% joniskt silver och resten i partikelform. Det är väldigt viktigt att renast möjliga silver används i tillverkningsprocessen, så att bara silver, och inte andra legeringar följer med i produkten. 99.99% rent silver brukar användas av seriösa tillverkare och det är i princip så rent silver som man kan producera. Sterlingsilver ska absolut inte användas eftersom det är en legering som innehåller koppar.
  Partiklarna och jonerna är så små att om man skulle tillverka en ask med volymen en kubikmillimeter, så skulle det rymmas över en miljard silverjoner i asken. Varje jon har förmågan att neutralisera en svamp, bakterie eller ett virus. Det som gör kolloidalt silver än mer intressant är det sätt det dödar på. Silver har en väldigt stark oxidativ förmåga.
  Silverjonerna sugs upp av mikroorganismerna och ställer till med oreda i organismens inre kemiska processer. Det anses allmänt att det sätt som kolloidalt silver dödar på gör det extremt svårt för mikroorganismer att mutera och skapa resistens gentemot silvret. Kolloidalt silver kan ses som lösningen på dilemmat multiresistenta iestammar som i dagens läge inte längre svarar på olika penicillinbehandlingar.

Silver - en för enkel lösning
Varför är då inte detta var mans kunskap kan man fråga sig? Svaret ligger i att det är en alldeles för enkel lösning för att läkemedelsindustrin ska kunna profitera tillräckligt mycket på den. Läkemedelsföretag har egentligen inte som sitt primära mål att göra människor friska, de har nästan enbart finansiella mål på dagordningen. Förvånad? Läkemedelsföretag måste generera så mycket avkastning åt sina aktieägare som möjligt. Det kan man bara göra om man jobbar med patenterbara substanser, vilket kolloidalt silver inte är. Man är också beroende av att få en ensamrätt på substansen i tio till femton års tid, dvs tillräckligt med tid för att mjölka ur så mycket som möjligt av marknaden.
  Eftersom man genom monopolställningen med substansen ju dessutom kan bestämma priset på produkten hur man vill, så finns det goda förutsättningar att tjäna stora pengar. Inte att undra på att vi har läkemedelskostnader i det här landet som börjar närma sig astronomiska nivåer!

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Frekvensmedicin - en introduktion

av Ingemar Ljungqvist

Den levande cellen, fastän liten, innehåller en myriad med molekyler och bland dessa utspelas sig ett dynamiskt växelspel. Det resulterar i mängder med elektronövergångar, som i sin tur ger upphov till flera fält som svänger med olika frekvenser. Därmed kan man också betrakta cellen ur ett elektromagnetiskt perspektiv där den både avger och påverkas via strålning från och till sin omgivning. Detta är ett perspektiv som borde fogas till medicinen för att bättre förstå olika fenomen - och inte minst kunna hjälpa de som är sjuka genom att finna rätt resonansfrekvenser.

Dagens medicin = biokemi
När vi talar om medicin så tänker vi nästan alltid på ett preparat - ett materiellt ämne som vi stoppar in i kroppen och som där ska åstadkomma vissa kemiska uppgifter, dvs koppla sig till andra kemiska ämnen och där åstadkomma en sådan bindning att vi förhoppningsvis blir av med den åkomma som vi tog medicinen mot. Biokemikern som sysslar med kemiska interaktioner i vår kropp är noga med det kemiska ämnets utseende, dess form och dess laddningsfördelningar - Ämnet är som en pusselbit som ska passa in mot en annan bit för att åstadkomma någon verkan.
  Dagens moderna biokemi har kommit oerhört långt i att anpassa och skräddarsy olika mediciner för att bland annat passa in på de avkännare av kemiska substanser som vi har på cellmembranen, de s.k. receptorerna. Genom att konstruera ämnen som fastnar på receptorerna kan man antingen uppnå att signalen vidarebefordras in till cellens innersta eller att den sätter sig enbart på receptorn och förhindrar att den kan ta emot andra ämnen - en s.k. blockerareffekt. På så vis kan man med kemi gå in och ändra givna kroppsfunktioner och styra dem mot önskvärt håll. Man tillverkar därför snarlika artificiella ämnen som kroppens egna signalsubstanser - dvs hormoner eller transmittorsubstanser - för att framförallt blockera det naturliga flödet. Här skall väl också sägas att kroppen är ett mycket komplext system där varje naturligt kemiskt signalämne har många olika mottagare. Gör man en efterapning blockerar man inte bara den funktion man vill åt - utan får också flera andra funktioner att förändras, vilket primärt inte var avsikten. Därför blir det också biverkningar.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Elektromagnetisk terapi - frekvensmedicin

- en historiesammanfattning

av Ingemar Ljungqvist

Utifrån de kunskaper som man haft inom fysik har det självfallet varit stimulerande för många forskare att använda sig av olika former av strålning också inom medicinen. Inom dagens skolmedicin är ju ett av de flitigast använda diagnosmetoderna en frekvensmetod, nämligen röntgen-strålning. Det var utifrån de tidiga försöken runt förra sekelskiftet som makarna Curie kom fram till att vissa grundämnen avger strålning som kan penetrera materia. Återigen ett försök som visar på att det mesta av atomens inre är tomrum. Haken var bara den att de frekvenser det här rör sig om är så pass energistarka att de växelverkar med elektronerna så kraftfullt att de helt sliter ut dem från sina banor och vi får en joniserande strålning som skapar en mängd med fria radikaler. Inte desto mindre har man fortsatt använda sig av röntgen också som behandlingsmetod mot tumörsjukdomar. Här är principen att de kraftfulla energierna ska skada de sjuka cellerna mer än de friska, och man får också som resultat att tumören minskar i storlek - men det blir också biverkningar med brännskador hos de angränsande friska cellerna. Samtidigt som överlevande delar av tumören - cancerceller och mikroorganismer snart kan återta sin verksamhet. Trots att de stora förhoppningarna på metoden därmed grusades och att det mesta tyder på att behandlingsframgångarna på hela organismen närmast varit negativa - så har metoden kvarlevt. Vanans makt - och pengarnas - är stor.
  Likadant har man inom skolmedicinen tagit i bruk andra frekvens - resonans tillämpningar som man kommit fram till som ultraljudsundersökningar och magnetröntgen. I det senare fallet bygger det på att man lägger på ett oscillerande magnetfält utöver det jordmagnetiska fältet men i 90° vinkel mot detsamma. När man så uppnår resonans med laddade partiklar kommer dessa att ta upp mer energi. Energi som de sedan avger genom att falla till lägre atombanor. Den avgivna energin kan sedan fångas in och mätas upp och återges på en bildskärm , där man också får en möjlighet att skikta bilderna så att man får möjlighet till en tredimensionell uppfattning.
  Enkelt sammanfattat har således skolmedicinen flera tillämpningar på frekvens och resonans-verkan och använt dessa framförallt som hjälpmedel för att ställa diagnos. Däremot har man inte ansträngt sig för att utveckla metoder där man använder sig av fenomenet för att hjälpa patienten att bli frisk. En ofta återkommande kommentar är att fysikerna ofta kan för lite om biologi, medan läkarna å andra sidan kan för lite fysik för att förstå vilken potential som öppnat sig med upptäckten av kvantfysiken. Dessutom finns den stora kemiskt inriktade läkemedelsindustrin med i spelet och de vill inte se några konkurrenter utan eftersträvar ett monopol på både "vetenskap och beprövad erfarenhet".

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
QXCI - och Bill Nelson

av Ingemar Ljungqvist

Den utveckling och kartläggning av hur människan påverkas av och samtidigt påverkar sin omgivning medelst subtila elektriska och magnetiska fält har hittills fått sin mest omfattande syntes i den diagnostik och behandlingsapparatur som utvecklats av USA-födde, numera ungerskboende Bill Nelson. I sin syntes av många av de separata modeller som vuxit fram under 1900-talet och som beskrivits i historikavsnittet har Bill Nelson valt det något kryptiska namnet QXCI - en förkortning för Quantum Xrroid Conscious Interface. Han utgår nämligen från elektronens egenskaper i dess banor runt atomkärnorna och de distinkta - kvantiserade - energiövergångar den kan uppnå - och därmed också växelverka medelst den elektromagnetiska strålning den samtidigt avger - eller upptar - också det i givna, distinkta resonansfrekvenser.
  I förhållande till den enorma mängd med information och det vetenskapliga arbete som ligger bakom QXCI så ser den vid första anblicken inte speciellt mycket ut för världen. Den består helt enkelt av en CD-skiva med en informationsmängd på 85 Mbytes och fem stycken elektroder avsedda att fästa på den person som undersöks - behandlas.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Själens förbindelse med kroppen

av Johannes Widakowich

Däggdjur har en själ som vetter både mot den universella utomsinnliga världen och den individuella fysiska kroppen - etervärlden och eterkroppen (1).
  Tryckvariationer i cerebrospinalvätskan (2,3) torde vara av stor betydelse för primaters psykiska välbefinnande, alltså vad vi människor skulle kunna karakterisera som själens balanserande harmoni.
  Likaså påverkar tryckvariationer i innerörat vårt psyke, må dessa akustiska svängningar (longitudinella vågrörelser) komma från en mäktig orgelkoral, en hårdrock-konsert eller en bomb-explosion.
  De joner som häftar vid de stabiliserade vattenclustren i cerebrospinalvätskan (4) förändrar det rörelsemönster som utlöses av kroppsrörelser (4).
  Kan det vara så att dessa joner även påverkar strömningsmönstret i cerebrospinalvätskan som olika sorters elektromagnetiska eller bio-elektriska fält ger upphov till?
  Tryckförändringar på gränsen mellan vätska och neuron torde kunna utlösa en psykisk påverkan vars natur är beroende av vilka områden av hjärnan som påverkas.
  Kan cerebrospinalvätskan som är del av eterkroppen (den levande kroppens vattenfas) (5) och den eteriska auran (svettskiktet kring den levande kroppen) (6) utgöra den immateriella själens säte i den fysiska kroppen, belägen i direkt anslutning till (inuti och kring) hjärnan med möjlighet att påverka psyke och soma?

(Webbmasters kommentar: detta var hela artikeln, endast litteraturreferenserna är utelämnade.)

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Essentiella fetters betydelse för hälsa och normalvikt

- om Udo Erasmus

av Ingemar Ljungqvist

Udo Erasmus presenterades i 2000-Talets Vetenskap i nr 4 1999. Då efter att den kanadensiske forskaren och hälsoupplysaren Udo Erasmus deltagit i den Ortomolekylära hälsokongressen Health Trends 2000 i Köpenhamn. Sedan dess har Erasmus två gånger turnerat i Sverige där han trollbundit sina åhörare med ämnesområdet essentiella näringsämnen och då speciellt de två fettsyror; linolsyra och alfalinolensyra som vi i tillräcklig mängd måste få i oss med födan - kroppen kan inte producera dessa - för att inte få uppleva bristsymtom.
  Udo Erasmus budskap är så viktigt att det är värt fler artiklar - och dessutom har sedan 1999 forskningen inom området bekräftat några av de hörnstenar av logiskt naturvetenskapligt resonemang som Erasmus förmedlat. Detta samtidigt som verkligheten skrämmer. Antalet överviktiga personer är nu lika många: 1 miljard, av världens drygt 6 miljarder invånare som antalet undernärda. Det som mycket sannolikt förenar dessa två stora extremgrupper är emellertid en och samma grundorsak; en brist på essentiella näringsämnen. Övervikten och fetman är främst ett västerländskt fenomen där USA är det extremas land, men där ökningstakten av antalet personer som hamnar över strecken på BMI (Body Mass Index) -skalan nu är större i Sverige. Och det är här Udo Erasmus - i den dominerande livsmedelsindustrins tycke - kontroversiella budskap - har sin viktiga plats: Du kan hålla din kropp i trim genom att äta fett - men då rätt sorts fett.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Margarin - en hälsorisk

av Gunnar Lindgren

Gunnar Lindgren är musiklärare och självlärd när det gäller fetternas betydelse och faror för hälsan. Han är kanske den svensk som gjort den mest djupgående kritiska granskningen av hur livsmedelsindustrin behandlar och därmed också förvanskar naturliga fetter så att de istället för att vara viktiga, nyttiga och essentiella beståndsdelar i vår föda förvandlas till dess motsatser.
  Gunnar Lindgren är också det fungerande navet i ett nätverk som förser myndigheter och andra som är intresserade - inte minst hälsorörelsen - med livsviktig information. Med följande artikel vill vi, med Gunnar Lindgrens goda minne, vidarebefordra viktiga fakta och synpunkter om de matfetter vi finner i handeln. Mer information finns på Gunnar Lindgrens hemsida: www.gunnarlindgren.com

Ät inte margarin
Det finns många skäl att inte äta margarin. Förutom de hälsomässiga riskerna är framställningsmetoderna så kemikaliserade och motbjudande att enbart detta är skäl nog att försöka få bort dessa produkter från daghem, skolmatsalar, vårdsektorn, hemmen etc.
  Margarinindustrin har i Sverige fortfarande ett fast grepp om expertisen. I Livsmedelsverkets tidning "Vår Föda" meddelade man under våren 2002 att verkets ledande expert i näringslära får sin lön betald av margarinindustrin. Vidare har margarinindustrin flera dietister anställda. Vi har också i mina nyhetsbrev kunna läsa hur journalister som ifrågasätter margarinindustrins propaganda motarbetas och döms bort inom utbildningssektorn.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Hälsorörelsen tar kamp mot EU-direktiven

av Ingemar Ljungqvist

Hälsorörelen bildades den 5 februari 2003 och är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som arbetar för konsumenternas rätt till egenvård. I detta ingår att bevaka, upplysa och påverka händelser som förändrar allas rätt till naturliga, alternativa och komplementära vårdformer, örter, tillskott, mineraler, vitaminer och homeopatika. Hälsorörelsen kämpar för ändringar i EU-direktiven . Den 15 juni 2003 har man sin första stora manifestation med en stor demonstration i Stockholm.
  Trots massiva protester i Sverige och i EU bestämde EU den 10 juni 2002 att begränsa den fria försäljningen av kosttillskott i Europa. Flera andra direktiv planeras. Kosttillskott som länge funnits på hälsokostmarknaden blir nu föremål för dyra prövningar med restriktioner för försäljning och konsumtion som följd. Tillskott kommer att försvinna och småföretagare och hälsokostaffärer slås ut. Om vi inte reagerar. Vissa restriktioner träder i kraft redan i augusti 2005.

Direktivet om vitaminer och mineraler (2002/46/EG)
Så många som 800 kosttillskott kan försvinna från marknaden då cirka 300 ämnen som ingår i flera populära kosttillskott inte är godkända enligt detta EU-direktiv. Dessa ämnen är inte farliga men direktivet kräver läkemedelsgranskning. Det är kostnaderna för granskningen, som kan uppgå till 200 000 kronor eller mer per granskning och kosttillskott, som är den begränsande faktorn, eftersom de mindre företagen inte kommer att ha råd med detta. Detta innebär att mängder av produkter kan omformuleras, vilket innebär att man då tar bort verksamma substanser, eller försvinna efter augusti 2005, när direktivet träder i kraft (artikel 15).
  Det finns en lista som tagits fram av EU:s expertråd som innehåller de beredningsformer och kosttillskott som är accepterade av expertrådet. Det är kosttillskottsdirektivets positiva lista men den har fått massiv kritik därför att de flesta aktiva och verkningsfulla ämnen är bortlämnade. Dessutom har expertrådet ingen representant som är specialist i näringsfrågor. Tillskotten får inte vara kombinationer av vitaminer och mineraler även om just kombinationer gör dem mer lättillgängliga för kroppen. Alla övriga tillskott måste omprövas!
  Och man har inte lång tid på sig. Enligt Läkemedelsindustri-föreningen LIF tar nygranskning av ett läkemedel upp till två år och klarar man inte tidsmarginalen är dörren stängd. Kosttillskottet är olagligt!
  Direktivet kommer att försvåra framtida forskning, eftersom det blir för dyrt för de oftast mindre innovativa företagen att ta fram ett nytt kosttillskott. Man har nyligen upptäckt ett nytt B-vitamin, PQQ, och frågan är om vi kommer att få nytta av denna upptäckt.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
BSM-metoden

Ett sätt att bota sig själv

av Maciej C Kuczynski

Historik
För tjugosju år sedan i Warszava, Polen, tog sig den pensionerade översten Eugene Uchnast en tupplur, när han låg i sjukhussängen. När han sov hade han placerat handen så att ena sidan av huvudet vilade i handflatan. Till sin förvåning noterade han när han vaknade att den envetna smärtan han hade haft i sin höft försvann allt eftersom. Då han redan var intresserad av att studera den mänskliga hjärnans struktur och dess funktioner, så fick han uppslaget att kanske strålningen från hans hand hade påverkat de delar av hjärnan som kontrollerar och styr de fysiologiska processerna i höftområdet. Senare kom han också på att samma sak hände för honom med andra funktioner. När han var hes i halsen eller hade värk i armen så använde han sig helt enkelt av sina egna händer för att täcka de delar av huvudet som var i närheten av det område av hjärnan som kontrollerade motsvarande delar på kroppen som orsakade problem - och snabbt kände han en förbättring.
  Hans vänner och familjemedlemmar började också att praktisera metoden. I de fortsatta studierna av kroppens anatomi och hjärnans olika områden för kroppskontroll så kunde Uchnast fastslå åtta områden som var utmärkta för påverkan, och han fastslog deras lägen på utsidan av skallen.
  Uchnast namngav metoden med förkortningen BSM - den polska förkortningen för "Biofältstrålning som står i samklang med hjärnans aktivitet", vilket enligt Uchnast sammanfattar: "all strålning som uppkommer från en levande organism med all dess mångfald av former".

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Tyst Vår - igen

av Ingemar Ljungqvist

En epizooti - en epidemi bland djur - i detta fallet fåglar håller sedan minst fyra år på att utspela sig i sydöstra Sverige - i Blekinges skärgård. Den som först slagit larm är fågelskådaren och naturfotografen Le Carlsson, Ronneby, som ser fågeldöden i ett större perspektiv. Den kanske är en reaktion på den tillväxtfilosofi som råder och som vill underordna naturen ett snävt, girigt ekonomiskt utnyttjande
  Le Carlsson: "Vi vet inte om detta begränsar sig till fåglarna. Och jag drar paralleller till Rachel Carsons bok "Tyst vår" från mitten på förra århundradet. Kom ihåg att man fick Nobelpris för uppfinningen av DDT 1936. Det skulle frälsa världen. Det blev inte så"
  Det finns idag ingen känd orsak till fågeldöden i Blekinge, men de vanligaste förklaringsmodellerna ser inte ut att räcka till. Det skulle mycket väl kunna vara en ny orsak.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Sjukvård eller sjuk vård?

av Ingemar Ljungqvist

De allra flesta av oss växer upp med en bild av sjukvård som ett område där alla inblandade aktörer gör sitt bästa för att bekämpa sjukdomen. Dit hör läkarna, forskarna och industrin. Jag själv var i egenskap av biologilärare inget undantag. Min bild var solklar. De stora framstegen inom medicinens område de senaste 50 - 100 åren hade befriat mänskligheten från många svåra farsoter som allehanda infektions-sjukdomar tack vare antibiotikan, vaccinerna hade utrotat smittkoppor och polio och cancern var på väg att besegras.
  Genom att jag först dök ner i den skrämmande Aidsproblematiken kom min världsbild att få sig en törn. Ju fler och djupare tag jag tog med grepen i den dyngstack av forskning, läkemedel och myter som rörde HIV och Aids, desto mer dynga vällde fram.

Bröstcancer blev till djupgranskning
Samtidigt råkade en nära anhörig få diagnosen bröstcancer - men det behövde man ju inte vara rädd för - forskningen hade ju gjort så stora framsteg - att det inte längre var en livshotande sjukdom; sa den bild som man förmedlats. Men granskningen av de kritiska vetenskapliga rapporterna sa något annat. Sjukdomen var långt ifrån besegrad; däremot visade samma forskningsrapporter att det fanns en uppsjö med alternativa metoder som rejält kunde förbättra överlevnads-chansen. Men dessa metoder fanns inte med i den arsenal av behandlingar som vanliga människor får ta del av. Likadant fanns här övertygande forskning om mikrobers förekomst i cancer som helt ignorerades av vetenskapens företrädare.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Läkemedelsskadad går vidare

Från behandlad och skadad till granskare av säkerhetsuppföljning av läkemedel

av Kerstin Nyberg, sjuksköterska och vårdlärare

Med min egen erfarenhet från alla turer under- och efter läkemedelsbehandling med allvarliga biverkningar som följd, från behandlingsperiod till efterförlopp, har jag kommit fram till att det borde finnas en fristående klinik för utredning specialiserad på läkemedels-biverkningar. Det skall vara en klinik som både kan ta emot patienter för utredning av läkemedelsskador samt utgöra en samlad kunskap om läkemedel och biverkningar
  Dit skall patienter kunna få ringa vid oro i samband med läkemedels-biverkningar. Där skall kliniska farmakologer arbeta parallellt med läkare med speciellt intresse för och kunskap i kritisk granskning och analys samt med stor råge civilkurage. Till denna specialklinik kunde patienter remitteras för opartisk utredning och samtidigt skulle en samlad kunskap kring läkemedelsbiverkningar byggas upp. Som det är idag skriver läkaren i bästa fall en biverkningsanmälan på ett A4 papper. Denna anmälan hamnar sedan på Läkemedelsverket oftast endast som en formell anmälan och registrering, men omhändertagandet och uppföljning av den läkemedelskadade patienten lämnas oftast därhän.
  Det borde vara lika viktigt att aktivt följa upp läkemedelsbiverkningar som att använda receptblocket och förmedla läkemedel. Den säkerhetsuppföljning av läkemedel som är fastställd enligt lag och författningar fullföljs ej idag.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Sjuk av mediciner - två amerikanska studier

av Ingemar Ljungqvist

Tidskriften JAMA (Journal of the American Medical Association) öppnade under några år runt sekelskiftet sina spalter för artiklar som granskade hur pass farlig den gängse medicineringen inom den amerikanska sjukvården var. I två mycket noggranna studier kunde man fastslå att såväl kostnaderna som riskerna för patienterna med den beprövade medicinförskrivningen var mycket stor. I den ena, större meta-analysen slår man till och med fast att biverkningarna av medicinering är den fjärde till sjätte största dödsorsaken i USA. Och då gäller detta enbart biverkningar av rekommenderad medicin. Överdosering, felaktig utskriven medicin eller andra misstag är då inte medräknade ! Dessa siffror borde också gälla för Sverige - åtminstone så länge svenska myndigheter missbrukar sitt uppdrag från riksdag att kontrollera den egna verksamheten. I Sverige vet vi enbart att underrapporteringen av biverkningar är mycket stor, vilket gör att den officiella statistiken är helt missvisande.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Biverkningar i Sverige - Kronisk underraportering

av Ingemar Ljungqvist

Frågeställningen om hur pass farlig vården är i Sverige är en mycket adekvat fråga. De ovan beskrivna amerikanska studierna torde också ge ett riktmärke för svensk officiell "Vetenskap och beprövad erfarenhet". Eftersom vårdansvariga myndigheter i Sverige i mångt och mycket ser upp till det amerikanska vetenskapliga paradigmet så utgår vi ifrån att det också i Sverige är så att den femte vanligaste dödsorsaken i vårt land är sjuk vård.
  Detta så länge Läkemedelsverk och Socialstyrelse inte uppfyller sina uppdrag från Riksdagen att noggrant granska verksamheten på de svenska sjukhusen - utan hellre riktar strålkastarljuset mot alternativa metoder.
  Det var beklämmande att se att den enkät patientorganisationen Kilen gick ut med för några år sedan, där det gällde att svara på frågan om hur många dödsfall som inträffar per år i Sverige på grund av det vårdsystem vi har. Ingen instans kunde svara på den frågan.
  Förvisso finns det ett biverknings-register och ett system för biverknings-rapportering som Läkemedelsverket administrerar, men de slutsatser man eventuellt skulle kunna dra från denna statistik blir bristfälliga. Detta enligt den akademiska avhandling som utförts av Martin Bäckström vid universitets-sjukhuset i Umeå.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Vacciner

Orsakar de fler sjukdomar än de motverkar?

av Alan Cantwell

Vacciner hjälper oss att gå fria från infektionssjukdomar. Smittkopps- och polioepidemier har försvunnit genom stora massvaccineringskampanjer. Folk skyndar sig att få influensavaccinationer varje höst och barnen bombarderas med en arsenal av 22 obligatoriska vacciner innan de är sex år gamla. Även husdjur behöver sina injektioner. Tillverkningen av vacciner är en storindustri och vad du betalar för - vaccinet och läkarbesöket - genererar stora pengar för barnläkare, familjeläkare och veterinärer. Så varför är fler och fler alltmer bekymrade över vaccinationer, speciellt de som ges till barnen?

Vaccinframkallade sjukdomar
Barbara Loe Fisher, ordförande för National Vaccine Information Centre, en konsumentorganisation, påstår att vacciner är ansvariga för det ökande antalet med barn och vuxna som lider av obalanser i immun- och nervsystemet. såsom hyperaktivitet, inlärningssvårigheter, astma, kronisk trötthet, lupus, reumatism och MS. Hon uppmanar till studier för att kartlägga långtidsverkan av massvaccineringar och Fisher kräver att läkarna ska vara helt säkra att de vacciner de ger ska vara ofarliga och inte skada människor.
  Ingen kan förneka faran med vacciner. Mässling, påssjuka, röda hund och poliovaccinerna innehåller samtliga levande men försvagade virus. Trots att hälsomyndigheterna berättar för dig att polio är utrotat sedan 1979, så glömmer de oftast att påpeka att samtliga rapporterade fall av polio efter den tidpunkten faktiskt är orsakade av själva poliovaccinet.
  Vaccinundersökaren Neil Z Miller undrar huruvida vi fortfarande behöver poliovaccinet när det orsakar varje nytt fall av polio i USA. Innan massvaccineringarna började för femtio år sedan, så vidhåller Miller, att vi inte hade cancer med epidemiska proportioner, att autoimmuna sjukdomar knappast var kända och att autistiska barn inte existerade.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
AUTISM

av Viera Scheibner och Bronwyn Hancock

Det har förekommit en hel del publicitet den senaste tiden relaterat till den forskning som sammankopplat MPR (Mässling-påssjuka-rödahund) vaccinet med autism. Det som blivit flitigast publicerat är att forskaren Dr Andrew Wakefield från England som studerade barn som utvecklade Crohns sjukdom och autism, samt kopplade dessa sjukdomar till det MPR vaccin som givits till dem (Lancet 1998).
  Det är bra att detta kommer fram i ljuset, men eftersom föräldrar upprepade gånger blivit försäkrade av många läkare att vaccinet är säkert, vilket de nu kan se inte är sant, så är det viktigt för dem att tänka och resonera logiskt, - att de inte kan lita på NÅGONTING som läkare berättar för dem, i synnerhet när det gäller vaccination - och förstå att de behöver undersöka hela vaccinationsfrågan. När man gjort detta, så inser man sorgligt nog att denna MPR/autism koppling endast är toppen på ett isberg.
  Det finns ett flertal relevanta och mycket viktiga punkter som inte uppmärksammas och som jag kommer att ta upp här. Man kommer då att upptäcka att detta är ett mycket mer vidsträckt problem, och endast efter att ha insett detta kan föräldrar ta ett välinformerat beslut om vad som skall göras. Punkterna är följande:
1. Är MPR trippel vaccinet den enda orsaken till autism?
2. Är mage-tarm problem den enda mekanismen som orsakar funktionsrubbning av hjärnan, vilken kännetecknas av autismdiagnosen?
3. Är tillhandahållandet av separata mässling, påssjuka och röda hund vacciner en lösning på autism problemet?
4. Vad består beviset för orsakssambandet av?
5. Vad är LÖSNINGEN på problemet?

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Vetenskapen - något att lita på?

av Karin Öckert

Vetenskapen ska vara vår klart lysande ledstjärna under vår långa yrkesbana. Något att tryggt se upp till när förändringens vindar blåser hårt. Att behandlingskonceptet inte är statiskt inser man verkligen när man nalkas vägs ände efter 38 år i yrket. Om jag fortfarande arbetat efter de riktlinjer som gällde under min utbildning, så skulle jag idag förtjäna en varning från HSAN.
  Men vi har en ledstjärna till om än inte lika klart lysande, nämligen beprövad erfarenhet, och det har man gott om i min ålder. Om nu dessa båda ledstjärnor pekar åt olika håll hur ska då jag kliniskt verksamma tandläkare förhålla mig? Jag vill naturligtvis mina patienters bästa, men samtidigt vill jag inte stöta mig med Vetenskapens företrädare.


Vetenskap eller beprövad erfarenhet
Orsaken till att vetenskapsmannen och klinikern ofta har divergerande åsikter beträffande lämplig terapi blev plötsligt uppenbar för mig på Riksstämman i Göteborg. Jag lyssnade på symposiet om att förebygga karies. SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har presenterat sitt första odontologiska projekt, nämligen att utvärdera de olika metoder som används för att förebygga karies.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Svenska Läkares Förening för Biologisk Medicin byter namn till Svensk Läkarförening för Komplementär Medicin

En läkarförening för hälsoinriktad helhetsmedicin sedan över ett kvarts sekel

av Karl-Otto Aly

1976 bildades på initiativ av framlidne professorn i ortopedi Olov Lindahl Svenska Läkares Förening För Biologisk Medicin (SLFBM). Denna läkarförening bildades för att på vetenskaplig grund verka för den biologiska medicinens utveckling i Sverige genom anordnande av möten, vetenskapliga föredrag, forskningsverksamhet m.m. Föreningen bildades efter förebild av liknande läkarföreningar på den europeiska kontinenten.
  I Socialmedicinsk tidskrift nr 9 -10/1990 skrev professor Olov Lindahl att SLFBM vill verka mer för profylax än som varit vanligt inom konventionell medicin och att den vetenskapligt vill testa alternativa behandlingsmetoder.
  Biologisk medicin grundar sig dock i första hand på uppfattningen att sjuk-domar enbart har två orsaker nämligen ärftliga och miljömässiga faktorer och därför inte i första hand skall behandlas med dagens läkemedel och operationer, som ej påverkar orsakerna till sjukdomen.
  Konventionell medicin begår misstaget att nästan uteslutande använda behandlingsmetoder som ej motverkar sjukdomarnas orsaker utan i stället i många fall (speciellt vad gäller läkemedel) ytterligare producerar sjukdom (förgiftar respektive ger komplikationer).

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
På väg till frihet

av Wilhelm Jülke

Vi människor vill gärna utvecklas till fria individer, vi sjunger högt om att "Frihet är det största ting - ". Frihet förutsätter att vi tar ansvar: vi måste leva med det vi skapar, och vi måste vara rädda om varandra och den skapelse vi själv är en del av!
  Vi har skapat naturvetenskapen, och med den har vi skapat modern teknik och förutsättningar för mycket på både gott och ont. Under andra världskriget skapades missilers trögstyrning. De tyska vetenskapsmännen som åstadkom detta gjorde sig inga tankar om att det skulle användas för att skicka bomber som dödade civila människor och förstörde byggnader i London. Många oskyldiga människors liv har förstörts som följd av den möjlighet vetenskapsmännen skapade. Ansvarstagandet uteblev.
  Sedan förverkligas en "underbar fysik": atomens sönderdelning. Grunden skapades för atombomben, som sedan användes för att förgöra många tusen människor i städerna Hiroshima och Nagasaki. Även ansvaret för det hade vetenskaps-männen inte ägnat en tanke. I det kalla krigets dagar kom Kuba-krisen: mänskligheten befann sig en hårsmån från att förstöra förutsättningarna för mänskligt liv på jorden.
  Man talar ofta högt om tro och vetenskap som två olika världar, och framställer vetenskapen som någonting objektivt, i motsättning till det man kallar tro. Men dessa naiva föreställningar om den objektiva vetenskapen har framträdande vetenskapsmän för länge sedan själv förkastat. Citat Oppenheimer: "Vi tror för att kunna veta" . Tron styr vad man satsar på, hur man forskar och resultat registreras och värderas, och man ser lätt det man söker efter eller önskar att se, och ser inte det man inte tror på eller inte vill se. Exemplen på detta är mångfaldiga.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Vegankost är bra för reumatiker

Vetenskaplig forskning bekräftar

av Alf Spångberg

Ett flerårigt forskningsprojekt på Karolinska om glutenfri vegankost som en komplementär behandlingsmetod vid reumatoid artrit (RA=ledgångs-reumatism ) avslutades hösten år 2000 och presenterades på läkarstämman i Stockholm i december samma år. Senare har den forskningen redovisats i den engelska tidskriften Rheumatologi 2001:40:1175-79

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Vegankost utan gluten hjälper reumatiker

av Alf Spångberg

Introduktion
Många patienter har försökt att bli bättre eller botade från sin kroniska ledgångsreumatism genom att fasta och äta vegetarisk kost. Fasta har i flera studier visat sig minska sjukdomsaktiviteten. Denna förbättring har inte kunnat bibehållas trots så kallad laktovegetarisk kost, det vill säga vegetarisk kost plus mjölkprodukter. Vegankost (vegetarisk kost utan mjölkprodukter) har i ett par studier givit positiva effekter endast subjektivt men inte uppmätt i objektiva variabler på reumatisk inflammation. En kontrollerad norsk studie (Kjeldsen Kragh) rapporterade dock en signifikant förbättring både vad det gäller subjektiva som objektiva variabler hos RA-patienter.
  Vegankost har således en effekt på reumatoid artrit (RA), men större och längre studier är nödvändiga för att bekräfta denna förmodan. Vidare är mekanismen bakom vegankostens effekt okänd och det är speciellt oklart i vilken utsträckning allergi kan förklara effekterna. Denna kontrollerade studie ville fastställa om ett år på vegankost fri från gluten kunde minska ledsymtom och inflammatoriska variabler liksom också funktionell förmåga och tecken på röntgenförändringar på förstörelse av leder. Vidare analyserades immunreaktioner mot gliadin och mjölkprotein och om förändringar i dessa variabler korrelerade med förändringar i sjukdomen. Resultaten jämfördes med RA-patienter som var introducerade i en välbalanserad, ickevegankost, också under ett år.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Are Waerland - hälsopionjären

av Lars Hedström

Utan hälsopionjären Are Waerland som den store inspiratören hade det troligtvis inte blivit någon Svensk Läkarförening för Biologisk Medicin och då ej heller någon tidsskrift för Biologisk Medicin. Waerland föddes 1876 i Finlands svenskbygder. Av egen sjukdomserfarenhet insåg han hur det ofta går fel om vi som passiva objekt överlåter ansvaret för vår egen hälsa till läkarna, till sist är det bara vi själva som kan ta ansvar för vår hälsa, först då kan vi bli herrar över vårt eget hälsoöde - och därmed vårt livsöde. Hans teser om sjukdomars uppkomst och botande stod i bjärt kontrast mot dåtidens medicin. Han gick till strid mot den raffinerade födan - det vita mjölet, det vita sockret och det vita brödet. Dessa produkter hade bortrövats det mesta av mineraler, vitaminer och fibrer, orsakade förstoppning, cancer och diabetes mm. Tillsammans med tobak och alkohol hade det moderna samhället lagt grunden till ett hälsoförfall som skulle bli allt värre generation för generation om inte den onda cirkeln bröts. Även livsmedel från kemijordbruket dömde Waerland ut, att enbart tillföra ett fåtal mineraler i konstgödningen skulle leda till brist på väsentliga näringsämnen i grödorna, och tillsammans med giftiga bekämpningsmedelsrester skulle det slå tillbaka på människans hälsa.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Vegetarisk kost i forskningens ljus

av Per-Arne Öckerman

Definition
Vegetarisk kost kan vara allt från skräpmat utan animaliskt innehåll till övertänkta system som t.ex. Are Waerlands hälsolivsföring. Detta påverkar givetvis möjligheterna att få fram pålitliga forskningsresultat. Jag skall i denna presentation medvetet ta hänsyn framför allt till effekter på hälsan av både kosten och andra faktorer.


Varför blir man vegetarian?
  1. Man vill inte medverka till att djur dödas eller skadas.
  2. Av hälsoskäl.
  3. För att bli bättre i någon sport.
Ofta breddas individens skäl efter någon tid och man lägger vikt vid mer än ett skäl.


Lägre sjuklighet hos vegetarianer?
Mycket omfattande studier har påvisat, att vegetarianer är friskare än normalbefolkningen. Detta anse bero inte bara på att vegetarianer avstår från alkohol, tobak och andra droger och motionerar mer, utan även på den vegetariska kostens innehåll av viktiga näringsämnen. Viktiga studier inom detta fält har gjorts i bland annat USA och Sverige.


Riskfaktorer ur vegetarisk synvinkel
Många av våra vanligaste sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, cancer, ledsjukdomar, m.m., orsakas inte av en enda faktor utan är resultatet av en långvarig process, där många olika faktorer ingår. Man talar om riskfaktorer och menar med denna term faktorer, som ökar risken för att en sjukdom skall uppstå utan att fördenskull vara en dominerande eller enda orsak.
  Det är möjligt, att ett vegetariskt levnadssätt ger bättre hälsa genom att riskfaktorer minskas samtidigt som skyddsfaktorer ökas. Jag skall därför nu skärskåda vegetarisk kost och även med den ofta förenade ändrade levnadssätt ur riskfaktorsynpunkt.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Sars, Bioterrorism och media

av Alan Cantwell, jr

Den nya värlsdomspännande epidemin med SARS ( Severe acute respiratory syndrome - allvarligt akut andningssyndrom) borde inte komma som någon överraskning.
  I mer än två årtionden har hälsomyndigheterna varnat oss för nya sjukdomar orsakade av uppdykande virus. Med varje nytt sjukdomsutbrott så påminns vi om att den nya Digerdöden kommer att döda miljontals med människor någon gång i framtiden. Och med varje ny sjukdom så lägger myndigheterna skulden på moder Natur eller djur.
  Många människor tycks ännu vara förvissade om att antalet fallrapporter när det gäller SARS är litet i förhållande till världens befolkning. När detta skrives ( i början av 2003) så har det rapporterats om 7864 fall, varav 634 med dödlig utgång.
  Viruset har brutit ut i 30 länder, fastän 90% av fallen har inträffat i Asien. Dödlighetsfrekvensen har beräknats till 12% men hos de som fyllt 60 år kan den nå så högt som 60%. SARS sprids betydligt snabbare än HIV. I USA tog det fem år för AIDS att infektera så många människor som SARS infekterade på sex månader i Asien.
  Med undantag för lättare sjukdomsfall så skiljer sig SARS från vanliga förkylningar och influensa. I svårare fall så utvecklas snabbt lunginflamation tillsammans med stora andningssvårigheter ("Acute respiratory distress"). En del smittade behöver en respirator för att andas och de patienter som tillfrisknar får som men att lungorna har fått bestående skador. Olikt AIDS-viruset som slår mot immunförsvaret, så stimulerar SARS-viruset detsamma så att det överaktiva immunsystemet ger upphov till skador på vital lungvävnad.
  Det mystiska SARS-viruset som fastställts tillhöra familjen Coronavirus, är ett nytt virus aldrig tidigare rapporterat av virologer. Den luftburna smittsamma sjukdomen, som sprids via droppinfektion från den smittade, är en helt ny sjukdom med förgörande inverkan på immunsystemet, och det finns ingen känd medicinsk behandling. Förvisso bär SARS på de egenskaper som kännetecknar ett biovapen. Är det inte så att de nya biologiska vapnen är utvecklade för att åstadkomma nya sjukdomar utifrån nya infektiösa agens?

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret
Nobelpriset ur ett Tredje Världen perspektiv

av Ingemar Ljungqvist

I slutet av året är den internationella vetenskapens intresse riktat mot Sverige. Då är det dags för den årliga utdelningen av Nobelpriset. Priserna delas numera ut flera år efter vederbörande gjort sina upptäckter. Detta inte minst beroende på att den vetenskapliga grottekvarnen mal oerhört långsamt och har sin egen sociologi där inbördes inbeundran frodas. Självklart hyser vi ett visst intresse för vem som ska få Nobels medicinska pris. Det brukar oftast bli en belöning för lång och trogen tjänst inom ett begränsat fält. I år fick de som varit med och utvecklat magnetresonanskameran priset - Det skulle faktiskt kunna öppna för hela ämnesområdet frekvensmedicin; men dit är det, förmodar vi, lång väg.
  Den som verkligen riktar den kritiska stämman mot Nobels medicinpris är den karismatiske akupunktören Anton Jaysuriya från Sri Lanka. Och det är också med auktoritetens röst han yttrar sig. Han är personligen den som dragit ett mycket tungt lass när det gäller att utveckla de alternativa behandlings-metoderna via det nätverk; Medicina Alternativa och de årliga världskongresser som ofta bär hans signum. Alltsedan 1962 har Medicina Alternativa fortsatt att utvecklas internationellt och på hemmaplan på Sri Lanka så leder Anton Jayasuriya det internationella Öppna Universitetet för Komplementär Medicin.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2003

Tillbaks till innehållsregistret