Ny film: Kampen om Hälsoparadigmet

Datum: 2018-03-15  |   Författare: Michael Zazzio

Kampen om hälsoparadigmet är en film om hälsa, i synnerhet om synen på hälsa och hur den allmänna synen på hälsa påverkas av en medveten opinionsbildning som genomförs av politiker, myndighetsutövare och föreningar såsom VoF (Vetenskap och folkbildning).

En ny hälsovåg sveper dock fram. I den skaffar sig medborgarna kunskap genom att själva söka upp den och genom att dela den privat, i föreningar och på olika sociala medier. Medborgarna skaffar sig sådan kunskap baserad på sådana vetenskapliga fakta som skolmedicinen och myndigheterna underlåter att redovisa.


Med stöd från 2000-Talets Vetenskap och efter flera års arbete blev den så klar, filmen som beskriver hur hälsoparadigmet håller på att förändras från den auktoritära styrning som det medicinska området har styrts utifrån under de senaste decennierna och det senaste århundradet, där sjukvården har präglats av läkemedel.

Andra länder skiljer sig från Sverige


I filmen beskrivs sjukvård i både Tyskland och Italien, där det finns läkare som har breddat sin kunskap med hjälp av alternativmedicinska metoder och metoder från andra delar av världen än Nordamerika och Europa, för att kunna betrakta patienterna utifrån ett holistiskt perspektiv. I andra länder fungerar och ökar de alternativa metodernas andel i sjukvården, men i Sverige har de styrande inom politiken och skolmedicinen uppenbarligen beslutat sig för att motverka alla metoder som inte finns inom den offentliga sjukvården.


I filmen intervjuas de svenska hälsoprofilerna Sanna Ehdin, Peter Wilhelmsson, Ursula Flatters,Torbjörn Sassersson, Marina Szöges och Robert Hahn.


Till de alternativmedicinfientliga svenska myndigheterna ansluter sig sedan början av 1980-talet sådana föreningar som Humanisterna och VoF. Det är just sådana föreningar som i filmen beskrivs på ett ingående sätt, och i filmen kommer det fram hur de arbetar och vilka personer som ligger bakom deras tillkomst och fortlöpande drift.

Humanisterna är en annan av de mest framträdande av de skeptikerföreningar som finns i Sverige. Humanisternas verksamhet sker lite i skymundan av den mest synliga skeptikerföreningen, VoF, men Humanisternas medlemmar är ändå aktiva stalkers och förföljare som häcklar och på andra sätt kränker meningsmotståndare och vårdpersonal som arbetar utanför skolmedicinen.


Skolmedicin är det enda vetenskapliga!


Synen på att skolmedicinen skulle vara det enda vetenskapliga och legitima inom det medicinska området är ett löjeväckande påstående. I resten av världen går trenden mot att kombinera skolmedicin med andra metoder, men så är det inte i Sverige. Sjukhuset Vidar Rehab (tidigare Vidarkliniken) har länge arbetat med en kombination av såväl skolmedicinska metoder som alternativmedicinska och antroposofiska metoder. På grund av det offentligas attityd till alternativmedicin i Sverige har Vidar Rehab motverkats kraftfullt under de senaste åren, och flera landsting och regioner har låtit bli att förnya sina vårdavtal med Vidar Rehab, vilket självfallet äventyrar sjukhusets hela verksamhet.

Skeptikergruppernas inflytande


Skeptikerrörelsen understöder de medicinska auktoriteter som aktivt motverkar bredare och ny kunskap om hälsa, till exempel alternativ- och komplementärmedicinen samt
näringsläran.

Skeptikerrörelsen startade baserat på att kvantfysiken började användas för att förklara mystiska företeelser. Det fanns en oro för att massmedia publicerade artiklar och reportage som baserades på, som de anser, ovetenskaplighet. Skeptikerna oroade sig även för att antivetenskapliga saker trängde sig in på universiteten. På grund av det så bildades skeptikerföreningen VoF. VoF startades av bland andra kultur- och skolminister Bengt Göransson, Sven-Ove Hansson som senare blev professor i filosofi och som var specialiserad på riskanalys samt av Berndt Brehmer som var professor i ledningsvetenskap på försvarshögskolan. Han blev senare känd som expert på styrsystemet ”command and control”, en metod som går ut på att soldater ska utbildas för att sedan kunna agera autonomt.


Dan Larhammar, apotekare och professor vid Uppsala universitet, är kanske VoF:s främste företrädare. Utan att ha vare sig någon sjuksköterske- eller läkarutbildning ger han sig in i alla möjliga diskussioner inom det medicinska området. Hans sjukvårdsparadigm är krasst läkemedelsgrundat och därav blir hans debatterande mycket ensidigt. Dan Larhammar generaliserar och kategoriserar ofta i sina yttranden. Tack vare sin professorstitel blir han ansedd som en auktoritet, speciellt inom den massmediala världen.


Kvacksalveri, Humbug, Fake News, Foliehatt, Myter, Faktaresistens, Pseudovetenskap


Vid ”command and control” är de gemensamma målen för soldaterna desamma, ett mönster som tydligt går igen i VoF och föreningens sätt att angripa människors världsbild av till exempel hälsa. Föreningens medlemmar agerar på ett tämligen förutbestämt sätt och med en likformig retorik. Föreningen anser att en enligt dem felaktig världsåskådning måste bekämpas. Det stora misstaget som föreningen gör, menar Torbjörn Sassersson, är att dess medlemmar blandar ihop vetenskap och världsåskådning. VoF anser i grunden att det ovetenskapliga i samhället ska bekämpas och det gör föreningens medlemmar till varje pris.

VoF-retorik och opinionsbildning


VoF:s mål är att utmåla komplementär- och alternativmedicin samt integrativ medicin som oseriös. Med en inövad retorik strävar VoF:arna efter att få motståndare och osäkra individer att vackla i sin uppfattning så att de blir övertalningsbara. Filmen ”Kampen om hälsoparadigmet” tar upp exempel på hur VoF:arna agerar och vilka effekter som deras agenda för med sig. Bland annat skärskådas VoF:arnas angrepp på Vidar Rehab, och det finns även lysande exempel på hur VoF-vänliga journalister skapar TV-inslag med hjälp av intervjuade individer som är medlemmar i VoF. VoF har på sin hemsida skrivit ”Den kanske viktigaste effekten av att vår förening har bildats är att det verkar att numera förekomma fler mot pseudovetenskap kritiska artiklar i svensk press. Medlemskapet i föreningen har stimulerat åtskilliga medlemmar till att skriva.” Detta visar klart och tydligt vilken agenda det är som VoF verkar utifrån.

Homeopati angreps ovetenskapligt


VoF angriper jämt och ständigt homeopatin. I VoF-föreningens initiala angrepp skrevs det felaktigt och vilseledande att det inte skulle finnas några vetenskapliga studier som visar att homeopati fungerar. Det finns många aktivistiskt lagda vetenskapsmän som antingen är betalda av läkemedelsindustrin eller som har ideella skäl till att motverka till exempel homeopati. Två sådana aktivister är Edzard Ernst och Simon Singh, vilka även har förlorat domstolsmål för att de har spridit osann information. När till exempel Dan Larhammar skriver i Aftonbladet om homeopati, så baserar han sitt skrivande enbart sitt skrivande enbart på de artiklar som visar eller påstår att homeopati inte skulle fungera, men han utelämnar de 90 % av studierna som verkligen visar att homeopati har effekt. I filmen pekar Robert Hahn på just detta fenomen och menar då att professor Dan Larhammar är oärlig som vetenskapsman när han gör så. VoF:s långsökta och ovetenskapliga argumentation är tydliga bevis på att deras främsta agenda är att opinionsbilda till förmån för skolmedicinen och läkemedelsbolagen. Föreningen har aldrig någonsin angripit läkemedelsindustrin, trots att den har dömts till både miljardböter och miljardskadestånd.


Anna Starbrink, liberalerna, är partiets namnstarka kvinna på hälso- och sjukvårdens område. Hon står bakom Stockholms läns landstings uppsägning av vårdavtalet med Vidar Rehab. Tillsammans med andra politiker verkar hon för en ökad vaccinationstäckning. Hon har själv ingen sjukvårdsutbildning. Privat lever hon tillsammans med en känd, ledande VoF-medlem.


Vi måste få till en gräsrotsrevolution!


Konsumenterna kan driva fram den värld som bäst gynnar hälsa och ett friskt och sunt liv. Förutsättningen för en sådan utveckling är att konsumenter och patienter på egen hand utbildar sig. Det krävs att man på något sätt är aktiv och framförallt att man aktivt inhämtar kunskap som inte serveras av någon professor som säger något i TV, utan att man i stället skaffar sig vetenskapligt baserad kunskap som på något sätt är verifierbar. En okunnig befolkning är enkel att styra med hjälp av auktoritära yttranden. En kunnig befolkning ifrågasätter det som massmedia sprider. EU, den svenska regeringen, riksdagsmän och myndighetsutövare agerar i dag mycket aggressivt för att minska våra valmöjligheter när det gäller hälsa. Detta måste vi alla bekämpa på olika sätt. Kunskap är nyckeln till ett effektivt motståndsarbete.

En film som alla bör se


Filmen ”Kampen om hälsoparadigmet” måste ses av var och en! Det är en film som är enkel att titta och lyssna på, och de avslöjanden som görs är häpnadsväckande. Se den och förstå skeptikernas drivkraft.

Länkar

Filmen Kampen om hälsoparadigmet på Youtube.
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av djupgående artiklar om naturlig hälsa och miljö!


Startsida