Brev till SVT Vetenskapens värld - cancer och svamp - 2000-Talets Vetenskap

Brev till SVT Vetenskapens värld - cancer och svamp

Datum: 2018-07-11  |   Författare: Siv Wernborg

SVT:s dokumentär "Svamparnas planet" blev en ögonöppnare som fick Siv Wernborg att skriva ett brev direkt till redaktionen på Vetenskapens värld för att lyfta frågan om sambandet mellan cancer och svamp. Här publicerar vi Siv Wernborgs brev.Till:
SVT Vetenskapens värld
ProgramledarenVictoria Dyring
105 10 Stockholm

Göteborg 2018-06-30
(Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator.)

Hej,

Jag har med stort intresse sett dokumentären ”Svamparnas planet” den 16 april i Vetenskapens värld.

Vad förvånad jag blev när det i filmen sägs precis det som dr Erik Enby i Göteborg har känt till i åratal nämligen att cancersjukdomen orsakas av bland annat svampinfektioner.

Erik Enby har länge ansetts vara en kontroversiell läkare som bland annat hävdat att cancer kan vara svamp. Detta uttalande har chockat många inom etablissemanget och han har förföljts av media i många herrans år, men Enby har stått rak som en fura och säger att ”Ny kunskap stör mer än folk har en aning om”.

Nu tycks emellertid vetenskapen ha hunnit ikapp dr Enby och tiden vara mogen att ge honom ett erkännande. Äntligen!

En kort presentation av dr Enby
Sedan slutet av 1970-talet har dr Enby forskat kring sjukdomsbegreppet med syfte att förstå och förklara fenomenet kronisk sjukdom. Vad är sjuklighet för något? Kan symptombilderna vid olika sjukdomstillstånd återföras på en gemensam nämnare? Eftersom han inte fick stöd för sin forskning på Sahlgrenska, så fick han i alla år forska i privat regi. I 35 års tid har dr Enby försökt få svar på frågorna genom blodanalys av tusentals patienter med alla typer av kroniska sjukdomar.

1983 sattes dr Enbys projekt no 214-83 under luppen av etisk kommitté vid Göteborgs universitets medicinska fakultet, som fann ”Analysis of blood and blood plasma regarding the variation of an unknown possible pathogeneticl factor in the disease panorama” etiskt acceptabel. Studien var till 100 % inriktad på att studera sjukdomsorsaker.

Forskningsarbetet bekräftar att merparten av alla så kallade kroniker har växande strukturer i blod och fasta vävnader, vilket tidigare ej har beskrivits i det moderna forskningsarbetet. Fynden är kontroversiella, men har ökat förståelsen för de kroniska sjukdomarnas uppkomst och utveckling och möjliggjort ett bättre ställningstagande i valet av till synes effektiva terapier. Den etablerade sjukvården har ännu ej accepterat forskningen, men har heller ej kunnat motbevisa den. Arbetet kommer med största sannolikhet att förändra synen på sjukdom, men är fortfarande i sin linda.

Erik Enby har genom sina studier kommit fram till att alla kroniska sjukdomar har samband med mikrobiologisk växt i kroppsvätskor och vävnader. Efter att ha hittat svampliknande växt i cancersjuka patienter har han börjat utforska teorin om att cancer skulle kunna vara svamp. Skulle denna teori stämma, skulle det innebära en revolutionerande syn på den behandling som cancerpatienter får idag.

Enby visade i en avhandling att en bröstcancertumör såg precis ut som en sporsäckssvamp. Läkarna på Sahlgrenska och Karolinska var övertygade om cancer, men mykologerna vid Göteborgs botaniska trädgård var lika övertygade om sporsäckssvamp. Denna studie har publicerats i den vetenskapliga tidskriften 3rd Millennium Health Care Science som finns på nätet. Dr Enby är känd utomlands och professor Milan Stehlik et al. har i sin forskningsartikel Statistics in Medicine, Accepted 12 March 2015,”Fractal and stochastic geometry inference for breast cancer: a case study with random fractal models and Quermass-interaction process” refererat till Erik Enby nr 60 ”A breast cancer tumor consisted of a spore-sac fungus (Ascomycotina)”, 2013.

Dr Enby har sedermera blivit känd för sitt sjukdomsbegrepp inte minst genom sin bok ”Blod, Mod och Envishet - På spaning efter sjukdomarnas väsen”, som gavs ut i oktober 2012. Mest känd är han kanske ändå ”För modet att gå mot strömmen och för hans unika forskning om en okänd partikelvärld i levande blod och vävnader”, ett mod som gav honom Humanism & Kunskaps pris den 12 maj 2015, ett diplom för livslång gärning i humanismens tjänst.

Producenten och filmaren Börje Peratt har gjort en långfilmsdokumentär ”Läkaren som vägrade ge upp”, en journalistisk granskning av hur myndigheter och media har agerat mot Erik, vilken hade premiär i Stockholm den 24 maj 2016. Filmen har gått för fulla hus över hela landet och har överallt väckt debatt och frågor, en unik dokumentär som berör oss alla. I filmen ställs frågor om varför Erik Enby har stoppats och av vilka. Peratt har därefter gjort en uppföljare ”Sista striden – Läkaren som vägrade ge upp II” som granskar juridiken och som väntas bli klar för visning i slutet av 2018.

Under större delen av dr Enbys yrkesverksamma liv har han undersökt sina patienters kroppsvätskor och funnit att infektioner ligger bakom kronisk sjukdom och att det vid olika former av kronisk sjukdom förekommer en höggradig och till utseendet varierande klumpning av blodkropparna tillsammans med den mikrobiologiska växten.

Erik Enby har fyllt 81 år och kämpar fortfarande för att förankra sina idéer i den traditionella medicinen. Hans forskargärning banar helt nya vägar för att hämma kroniska sjukdomar i allmänhet och hänger samman med upptäckter som bekräftar förekomsten av mikroorganismer, som hela tiden lever i våra kroppar och som kan orsaka vävnadsförstörelse och sjukdomstillstånd.

Dr Enby har publicerat sina fynd och teorier i åtta uppsatser på sin hemsida www.enby.se, se speciellt abstract 6 med en videofilm på 7:35 minuter, FIGO 94, från XIV världskongressen i Gynekologi & Obstetrik, Montreal, Kanada, där interferenskontrast-mikroskopering av färsk cancervävnad från patienter med bröst- och underlivscancer presenterades.

I 2000-Talets Vetenskap Nr 1/2013 har dr Enby publicerat en artikel om ”En bröstcancertumör utgjordes av en sporsäckssvamp”, vilken bifogas. Han har till och med kunnat visa att malignt melanom är fullt med infektionsväxt. Detta kan ju betyda att cancersjukdomen kan smitta, vilket man också säger i ”Svamparnas planet”. Erik Enby har också hävdat att praktiskt taget alla former av övrig kronicitet orsakas av infektioner. Han går alltså ett steg längre än det medicinska etablissemanget.

Många med mig har förstått att dr Enbys projekt är mycket stort och att det han har visat i sina mikroskoperings-undersökningar kan få betydelse för hela mänsklighetens framtid.

Det har vuxit fram en bild av en modig forskare som inte har gått att stoppa och som har fullföljt sitt spår med stöd av vissa kollegor, men med kraftigt motstånd från andra. Skulle Enby vara rätt ute, vilket nyare forskning pekar på, så bör det inte bara leda till upprättelse utan också mynna ut i en revolutionerande betydelse för behandling av svårt sjuka.

Vad gör ni i Vetenskapens värld åt detta? Ansvaret vilar tungt på SVT.

Hälsningar

Siv Wernborg. Fil mag
Hakefjordsgatan 97
418 72 Göteborg
(f.d. cancerpatient till dr Enby 2001-2004)

Bilagor:
Erik Enby: 2000-Talets Vetenskap Nr 1/2013: En bröstcancertumör utgjordes av en sporsäckssvamp)
Erik Enby: 2000-Talets Vetenskap Nr 3/2013: Genhypotesen om cancer duger inte – Nu får det vara nog!

Länkar:
Dokumentären Svamparnas Planet
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av djupgående artiklar om naturlig hälsa och miljö!


Startsida