Föreningen Föreningen 2000-Talets Vetenskaps samverkansgrupp

Samverka med kommuner och landsting!

Föreningen 2000-Talets Vetenskap har upprättat en nationell samverkansverksamhet för deltagande i landstingens och kommunernas samverkansgrupper. Vår samverkansverksamhet baseras på en del av föreningen stadgar.

Samverkansgrupper träffas periodiskt – en eller flera gånger per år – i landsting och kommuner. Flera landsting och kommuner har några gånger per år även möten som är öppna för icke organisationsanslutna medborgare.

Den svenska hälso- och sjukvårslagen (HSL) ålägger landsting och kommuner att samverka enligt lagarna 1995:835 och 2002:452 om landstingets och kommunens ansvar.

Den ideella organisationen / Föreningen 2000-Talets Vetenskap är en nationell organisation som företräder patienter som lider av varierande sjukdomstillstånd. Föreningen är kvalificerad att delta i samverkan med landsting och kommuner, vilka enligt gällande hälso- och sjukvårdslag är skyldiga att samverka med samhällsorgan, organisationer och privata vårdgivare.

Föreningen 2000-Talets Vetenskaps medlemmar har nu möjlighet att delta i samverkansgrupper. I dessa kan deltagarna yttra sina åsikter beträffande svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst, uttrycka önskemål och kunna ställa frågor samt kräva svar under protokollförda former, vilket ökar chanserna att åstadkomma förändring. Detta är ett led i den fördjupade demokratiseringsprocess som hälso- och sjukvårdslagstiftningen syftar till.

Samverkan kan i olika former ske såväl på nationell, kommunal som landstingsnivå. Tanken med samverkansprojektet är att det skall utvecklas till något som medlemmarna själva bygger upp i sina egna kommuner och landsting. Meningen är att det i framtiden skall finnas en områdesansvarig i varje landsting / län / region och ute i kommunerna.

Till Föreningen 2000-Talets Vetenskaps nationella styrgrupp har Viola Janson (sammankallande), Margareta Ohlsson (sammankallande), Mats Wiman (övrig ledamot) och Michael Zazzio (övrig ledamot) valts. Dessa personer kan du kontakta om du vill ha hjälp och stöd för att komma igång med din egen samverkansverksamhet eller få reda på vilka andra medlemmar inom ditt landsting eller i din kommun som är intresserade av att samverka.

 

Anmäl dig och börja samverka!

Om du i Föreningen 2000-Talets Vetenskaps regi vill börja samverka med din kommun eller ditt landsting så är det en fördel om du anmäler detta till styrgruppen, vilken har en förteckning över alla de medlemmar som har anmält sitt intresse för det. Genom styrgruppen kan tillströmmande medlemmar snabbt få information om andra som är intresserade av samverkan i respektive kommun eller landsting. E-postadress till samverkansgruppen är samverkan@2000tv.se. På sidan "Kontakter" finner du de personer som är områdesansvariga.

 

Exempel på brev till landsting

Bland skrivelser har vi samlat dokument som har skickats till landsting och kommuner. Skrivelserna är exempel på hur man kan uttrycka sig när man begär att få samverka med sitt landsting eller sin kommun. Bland de lagrade skrivelserna finns det även berättelser om vad skrivelserna har lett till och ibland görs även en analys. Sidan "Skrivelser" utgör således en erfarenhetsbank.

 

Kontaktuppgifter till landstings- och kommunansvariga

Kontaktuppgifter till dessa personer finner du på www.2000tv.se/samverkan/kontakt.html

 

Den nationella samverkansgruppen består av:

Sammankallande: Viola Janson, tfn: 031-42 49 97
Sammankallande: Margareta Ohlsson, tfn: 031-26 62 93; mobil: 070-456 84 89
Övrig ledamot: Mats Wiman, tfn: 0478-101 11; mobil: 070-576 97 97
Övrig ledamot: Michael Zazzio, tfn: 0478-417 37; mobil: 070-274 80 80

E-postadress till samverkansgruppen är samverkan@2000tv.se