Utdrag ur Föreningen 2000-Talets Vetenskaps stadgar

Föreningen Föreningen 2000-Talets Vetenskaps stadgar

i föreningen SARA:s stadgar finns det en paragraf som är av intresse när det gäller samverkan mellan föreningen, dess medlemmar och andra organisationer och enskilda individer. Föreningen SARA har som mål att verka för kunskapsspridning, kunskaputbyte och vetenskaplig dialog. Att informera och sprida kunskap om medicinska upptäckter, kliniska fynd och vetenskapliga sanningar är en förutsättning för att patientsäkerheten skall kunna tillgodoses på svenska kliniker, inte minst på de landstingsdrivna sjukhusklinikerna.

 

Utdrag ur Föreningen 2000-Talets Vetenskaps stadgar

§3. Föreningens syfte
Föreningens syfte är att nationellt och internationellt främja folkhälsan genom att
–    främja och bidra till vetenskaplig forskning samt sprida kunskap om forskningsrön
–    verka för en fri debatt och informationsspridning i frågor rörande miljö, hälsa och sjukdom
–    främja utvecklingen av oskadliga och naturbaserade behandlingsmetoder och den allmänna kännedomen om sådana metoder

Föreningen verkar för detta syfte genom
–    egen utgivning av papperstidningen 2000-Talets Vetenskap
–    seminarier och andra former för erfarenhetsutbyte
–    informationsspridning och andra former av kunskaps- och erfarenhetsutbyte
–    olika projekt
–    samverkan med andra organisationer och enskilda
–    föreningens hemsida, e-post och annan internetbaserad verksamhet