Lagstiftning

Dina rättigheter som vårdgivare

Att informera

Yttrandefriheten är den högsta formen av lag i Europa och är en mänsklig rättighet som numera dessutom är införlivad med EU/EES-lagstiftningen. Detta innebär att alla har rätt att tala om och informera om vad de gör i undersökande och terapeutisk väg. Det finns alltså inga lagstiftningsmässiga inskränkningar vad gäller vad man får informera om - däremot gäller självfallet Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) (HSL) och vad som föreskrivs enligt den. Kan man inte HSL så skall man nog inte arbeta med att undersöka och behandla människor.

Om en metod får man skriva det som är sant. Man får alltså inte ljuga om de behandlingsresultat som metoden medför. Man har utifrån yttrandefriheten inom Europa rätt att återge vetenskapliga resultat och även egna iakttagelser som man helst skall kunna styrka med journalhandlingar och uppmätta resultat, om någon skulle få för sig att åtala en. Att åtalas för att ha informerat om sanningen kan inte leda till straff. Hälso- och sjukvårdspersonal har dessutom en skyldighet att informera sina patienter om de metoder som finns att tillgå och detta inbegriper det som man själv gör, oavsett om det baseras på publicerad forskning eller inte.

Att behandla

Rätten att behandla med en metod som saknar vetenskapligt stöd har även legitimerad sjukvårdspersonal om alla vetenskapliga möjligheter är uttömda och om patienten, efter att ha försökt med de vetenskapliga metoder som finns att tillgå, inte har lyckats att bli frisk. Då kan man även använda sig av icke dokumenterade metoder. En metod som har dokumentation till grund är dock vetenskaplig och den kan myndigheterna i dagsläget inte ge sig på - detta enligt formuleringarna i ansvarsmål i gällande prejudikat/vägledande domar kungjorda i Högsta förvaltningsdomstolen.

Länkar till lagstiftning

Hälso- & sjukvårdslag (1982:763):
Denna lag reglerar vårdgivarnas skyldigheter.

På Riksdagen.se
På Lagen.nu
På Notisum.se

Patientsäkerhetslag (2010:659)
(Se särskilt kap 5: "Begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder")

På Riksdagen.se
På Lagen.nu
På Notisum.se

Patientlag (2014:821)
Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

På Riksdagen.se