Untitled Document

Gnistanpristagare

Med Gnistanpriset vill vi belöna den som har insett att en komplex sammansatt helhet som människokroppen, ett ekosystem eller samhälle måste ses i sin helhet. Vi vill belöna personer som med bakgrund från sina egna studier och erfarenheter har vågat och vågar utmana etablerade uppfattningar i samhället och inte låtit sig kuvas av motgångar i form av till exempel mediadrev och myndighetsförtryck.

Vi har hämtat inspiration från det synsätt Albert Einstein hade när han klargjorde ljusets (gnistans) sanna natur. Före Einstein hade det uppstått två skolor som bekämpade varandra. Den ena skolan betraktade ljuset som partiklar, materia som rörde sig i världsalltet. Den andra skolan stred för att ljuset är en vågrörelse. Einstein avgjorde frågan för eftervärlden, genom att hävda ljusets dubbelnatur – att det kan vara både partiklar och vågor.


Anders Sydborg2022 - Mona Nilsson

Föreningen 2000-Talets Vetenskaps priskommitté har beslutat att tilldela Mona Nilsson 2022 års Gnistanpris.

Mona Nilsson är journalist, miljöekonom och författare samt grundare till Strålskyddsstiftelsen.
Hon har sedan år 2002 ägnat sin journalistiska gärning åt att visa vilka faror trådlös teknik har på människor, djur och miljö.

Mona har deltagit i debatter i radio och TV och föreläser om riskerna med trådlös teknik och 5G. Hon har skrivit hundratals artiklar i ämnet och hennes bok ”Spelet om 3G” släpptes år 2005 och ”Mobiltelefonins hälsorisker – Fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal” år 2010.

När majoriteten av journalisterna agerar megafoner åt telekombolagen,
så gör Mona tvärtom. Hon arbetar enträget vidare för att upplysa allmänheten om mobilstrålningens hälsorisker som mainstream media inte skriver om. Det är för detta enastående engagemang som hon erhåller Gnistanpriset.


2021 - Björn Hammarskjöld

Anders SydborgFöreningen 2000-Talets Vetenskaps priskommitté har beslutat att tilldela Björn Hammarskjöld 2021 års Gnistanpris.

Björn tilldelas priset för hans underhållande och orädda sätt att enträget upplysa våra tjänare, det vill säga statliga myndigheter, om vikten av att följa den svenska grundlagen liksom EU-rätten.

Björn har arbetat aktivt för att informera såväl allmänhet som myndigheter och beslutsfattare om det katastrofalt felaktiga i att använda pcr-tester för att diagnostisera covid-19, liksom att anklaga friska människor för att sprida smitta. Han har på ett pedagogiskt sätt visat att den så kallade pandemilagen är rakt igenom olaglig.

Björn påvisar inte bara okunskapen hos våra myndigheter, utan erbjuder också lösningsmodeller för bibehållande av en god hälsa, exempelvis användning av C- och D-vitamin i tillräckligt stora doser.


2020 - Anders Sydborg

Anders SydborgFöreningen 2000-Talets Vetenskaps priskommitté har enhälligt utsett Anders Sydborg till 2020 års Gnistanpristagare. Anders Sydborg är entreprenör
och uppfinnare och har de senaste åren engagerat sig i frågor som rör hälsoriskerna med strålningen från mobiler, trådlösa routrar, basstationer et cetera.

I samarbete med Strålskyddsstiftelsen har han genomfört hundratals mätningar för att dokumentera de skador på människor som strålningen redan har orsakat.

Genom bland annat Strålningsupproret och EMF-kanalen informerar, utbildar och engagerar han en allt större grupp av medvetna personer om riskerna med det som med stor sannolikhet lär orsaka de största folkhälsoproblemen i modern tid – den fortsatta utbyggnaden av mobilnätverken 5G, 4G+ och så vidare i Sverige och övriga världen.

Med gedigen kunskap, vetenskaplig förankring och noggranna studier är Anders med och driver utvecklingen av metoder för att skydda oss mot den ökande strålningen. Han verkar även för att uppmärksamma allmänhet och beslutsfattare om att Sveriges mycket höga gränsvärden för mobilstrålning (10 miljoner mW/m2) måste minskas till nivåer likt de schweiziska (66 000 mW/m2) för att bättre garantera säkrare nivåer och kravställning på mobiloperatörer, fastighetsägare med flera.

Anders tilldelas priset för sitt genuina engagemang, sitt stora mod och sitt outtröttliga arbete med att hjälpa såväl enskilda som har drabbats, som att påverka beslutsfattare att ta ansvar för och säkerställa att utbyggnaden av mobilsystemen sker med fokus på hälsa samt på att skydda de allra mest sårbara – våra barn och unga.


2019 - Sven-Erik Nordin

Sven-Erik NordinFöreningen 2000-Talets Vetenskaps priskommitté har beslutat att tilldela Sven Erik Nordin 2019 års Gnistanpris.

Sven Erik är pensionerad beteendevetare från Umeå universitet och författare till boken ”Och cancern bara försvann”, som handlar om hans egen cancerresa. Mest känd är han kanske ändå genom sin hemsida ”Svara doktorn” som i dagarna har passerat 1 miljon besökare.

Han har även framträtt på Internet och berättat om sin cancerhistoria, dödsdömd av den svenska sjukvården.
Sven Erik har genom sitt mod och sin öppenhet och genom att våga gå emot den rådande medicinska vetenskapen räddat flera liv.

Det är för hans oräddhet, mod och engagemang som han erhåller Gnistanpriset.


2018 - Lars Bern

Yiping ThelanderEn enhällig styrelse korade Lars Bern till årets Gnistanpristagare. Grunden för utnämningen är bland annat Lars kunnande och aktiva samhällsengagemang samt det faktum att han inte räds att säga ifrån när han anser att något är felaktigt och/eller omoraliskt.

Lars Bern har under många år varit en aktiv debattör i olika sammanhang, inte minst genom sin egen blogg som finns på https://anthropocene.live.

Lars Bern har en gedigen bakgrund för sitt debatterande. Han är utbildad i teknisk fysik vid Chalmers Tekniska Högskola, har disputerat i kemisk reaktionsteknik på en avhandling om matematisk modellering av hydrering av vegetabiliska oljor. Yrkeserfarenheten rymmer: utveckling på Volvo av teknik för alternativa drivmedel, VD på Svensk Metanolutveckling, VD på AB Ångpanneföreningen och Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL, VD för konglomeratet Incentive (senare Gambro) samt rådgivare i miljöfrågor åt ABB.

Lars har varit ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga Vetenskapsakademiens miljökommitté. Hans styrelseuppdrag har bland annat innefattat ordförandeskap och styrelseledamot i en lång rad företag och organisationer, till exempel ordförande i Det Naturliga Stegets Miljöinstitut
och vice ordförande i Cancerfonden.

Lars Berns intresseområden är: vetenskap inom fysik, miljö och medicin samt geopolitik, och en av Lars hjärtefrågor är klimatlurendrejeriet, vilket han under hösten 2018 har debatterat flitigt med stöd av mycken forskning som visar att vi inte alls har någon koldioxidorsakad klimatförändring.

Lars Bern har även skrivit följande böcker: Uthålligt Ledarskap (Ekerlid 1993), Strategi för Naturlig Tillväxt (Ekerlid, som blev årets Marknadsföringsbok 1996), Strategy for Sustainable Growth (utgiven tills med IVL 1998), Humankapitalisten (Ekerlid 2002), Svart Snö (roman Kalla Kulor 2006), En gudomlig skapelse? (roman Fri Tanke 2008), Homo Eco (Recito 2010), Chill-out skriven ihop med Maggie Thauersköld (Kalla Kulor 2009), Antropocen (Recito 2013), Varför försvinner våra kronjuveler? (Ekerlid 2014) samt Antropocen II (Recito 2015).


2017 - Per Arne Öckerman

Yiping Thelander

Per-Arne har varit överläkare/professor i klinisk kemi i Lund i nära trettio års tid. Han har fått ett stort antal artiklar publicerade i PubMed. Per-Arne föreläser om integrativ onkologi (tumörsjukdomar), om Socialstyrelsens och patientsäkerhetslagens bestämmelser om cancer och alternativ medicin för legitimerade/icke legitimerade, om cancercentra i USA som nyttjar integrativ medicin både i informativt syfte och som aktiv behandling samt om antioxidantkonflikten och om C-vitamin. Läs mer om Per-Arne på hans hemsida.

Per-Arne Öckerman tilldelas Gnistanpriset för att ha lagt grunden till ett kommande paradigmskifte inom skolmedicinen, främst genom att ha upptäckt att bredspektral antioxidantbehandling kan användas för att behandla diverse svåra sjukdomstillstånd.
Öckermans medicinska gärning är ett steg mot Den Nya Medicinen.


2016 - Ralf Sundberg

Yiping ThelanderRalf Sundberg har genom åren publicerat ett 50-tal vetenskapliga studier, både i MEDLINE-indexerade tidskrifter men även i nationella tidskrifter som Läkartidningen. Under 2016 publicerade han (och hans kollegor) en studie i The British Medical Journal. Studien visar att det inte finns några vetenskapliga bevis för att LDL skulle vara farligt och att statiner inte leder till någon ökad livslängd.

Motiveringen till Gnistanpriset är följande: Ralf Sundberg har genom noggrannhet och uthållighet i såväl egen litteratur som i en, under året publicerad översiktsstudie, avslöjat forskningsfusk och har inte tvekat att få de upptäckta oegentligheterna avslöjade genom publiceringar av egen litteratur.


2015 - Linda Lundberg

Yiping ThelanderRedan när vi tog del av Linda Lundbergs bok  "Hur känns det?",  förstod vi att här var något stort på gång. De goda behandlingsresultaten med hennes patienter, måste komma flera till del. Detta måste spridas i bokform ­ för vårdbehovet är enormt! Linda har bevisat att nästan varje smärtsignal har en orsak. Och orsaken står nästan alltid att finna i en biomekanisk skada, där musklerna låst sig i en fast position. Genom att gå tillbaka till Strain-Counter-Strain-metoden har Linda utvecklat ett egen metod som också innefattar kraniosakral terapi, jämte kinesiologi. Då kan patienten åter bli frisk och smärtan försvinna.

Men Linda vill något mer. Hon vill  kapa vårdköerna och utbilda många människor i hennes metod. Den vetenskapliga  kunskapen är på plats. Köerna till Lindas klinik har växt. Väntetiden är nu två år. Nu måste Vårdsverige vakna och låta de läkande händerna få palpera och massera bort gamla skador.

Du har tänt en gnista Linda. Och sedan vårt reportage i nr 2/2015 har du via ett nytt äktenskap blivit Linda Lundberg Svensson.
Grattis till både Gnistanpriset år 2015 och en ny make!


2014 - Yiping Thelander, Akupunktör

Yiping Thelander2014-års gnistanpris gick till Yiping Thelander, verksam i Värnamo. Yiping Thelander har en dubbel erfarenhet. Hon har dels en gedigen utbildning i västerländsk medicin och dels bär hon med sig det bästa inom den traditionella kinesiska medicinen (TCM). Denna dubbla kompetens har hon kopplat samman till en fruktbärande syntes.
Den unika behandlingsmetod som hon har utvecklat har inneburit att nästan ingen kronisk sjukdom tycks vara för svår för att inte ge ett positivt behandlingsresultat.

Helhetssynen
Hennes metod utgår från en helhetssyn på patienten. Därifrån söker hon sig fram till de verkliga orsakerna till sjukdomssymtomen. Med hjälp av den egenutvecklade akupunturmetoden löser hon upp de blockeringar som förhindrar patienten att återfå sin hälsa. Även vid svåra kroniska sjukdomstillstånd har patienter kunnat uppnå påtagliga förbättringar med Yipings metod.

Yiping har visat att hon är en verklig brobyggare mellan österländsk visdom och modern västerländsk vetenskapstradition.
Hon har utöver detta fått ta emot väldigt stor uppskattning från alla hennes patienter. Vi avslutar med att citera en av dem, en tonårsflicka som fått sina vaccininducerade narkolepsisymtom reducerade tack vare Yipings metod:
­ Yiping borde få Nobelpriset!
Vi håller med flickan om detta, men för vår del står det endast i vår makt att tilldela Yiping Thelander 2014 års Gnistanpris. Kommittén kan inte göra annat än att framföra ett varmt Grattis!

Priskommittén, Föreningen SARA


2013 - Dr Tullio Simoncini, Cancerläkare

Harald Blomberg2013-års Gnistanpristagare kommer från Italien och heter Tullio Simoncini. Tidigare har vi haft pristagare från både Bulgarien och Ungern, men då har det handlat om personer som sedan länge slagit ner sina bopålar i Sverige. När Dr Simoncini kommer till Sverige i april nästa år får vi möjlighet att lära känna honom lite bättre.


2012 - Karin Öckert, Tandläkare

Harald BlombergKarin Öckert har jobbat som privatpraktiserande tandläkare sedan 1996. För något år sedan gick hon i pension. men hon är fortfarande aktiv, bland annat i Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin, där hon sitter i styrelsen. Karin har publicerat flera artiklar om tand- och kroppshälsa i 2000-Talets Vetenskap. Hon har också väckt irritation på Socialstyrelsen, eftersom hennes sätt att behandla svårt sjuka amalgampatienter med kroppsegna substanser inte setts med blida ögon av myndigheten.Karin har även arbetat på Odontologiska fakulteten i Göteborg med undervisning samt fått specialistkompetens i parodontologi (läran om tandlossningssjukdom) 1984.

I samarbete med läkare på Sahlgrenska sjukhuset har hon utfört en studie på fibromyalgipatienter, som amalgamsanerats och avgiftats, med mycket god effekt på de flesta av patienterna.


2011 - Harald Blomberg, Läkare

Harald BlombergDet var ett enkelt val att utse Harald Blomberg till 2011-års Gnistanpristagare. Vårt hederspris går till en läkare som specialiserat sig på att behandla barn med olika utvecklingsproblem. Det kan röra sig om s.k. bokstavsbarn eller barn som fått diagnosen autism. Här har verkligen Blomberg utvecklat sitt yrke till verklig läkekonst och målet för hans ansträngningar har varit att återföra sina unga patienter till verklig hälsa – inte enbart att skyla över de otrevliga symtomen med starka piller, med otrevlig biverkningsprofil.

Nej istället sätter han barnens problem i ett verkligt biologiskt perspektiv och försöker utröna vad som gått snett i deras utveckling från spädbarn till ungdomar. Behandlingarna kan vara mångfaldiga såsom till exempel rytmisk rörelseträning och ortomolekylära biomolekyler som essentiella fettsyror eller vissa mineraler. Men Harald Blomberg ser också att dessa sjukdomar mycket sannolikt är ett resultat av stora förändringar i vår omvärld. Vaccinationer och kvicksilver i tänderna ger upphov till en hel skala av problem. Dessa kan förvärras när nya elektromagnetiska fält emanerande från bland annat mobiltelefonin påverkar våra celler.

Därför har också Harald Blomberg engagerat sig som författare till ett antal böcker och häften för att föra ut sina positiva rön till en större publik. Det är med ett humoristiskt och fängslande språk som han tar sig an sina hjärtefrågor. Blomberg ifrågasätter också på ett dråpligt sätt hur enkelspårigt och till och med enfaldigt skolmedicinen behandlar ämnesområdet. Därför är det inte heller att undra på att Harald Blombergs läkarlegitimation har blivit ifrågasatt.


2010 - Anders Sultan, egen företagare, Löddeköpinge

Iskra YhreforsSultan får priset för att han under många år på ett trovärdigt och kunnigt sätt argumenterat för nyttan av kolloidalt silver. Varje gång som det kolloidala silvret attackerats av myndigheter, forskare och media, har Anders Sultan stått upp i den mediala snålblåsten och med vetenskapliga argument försvarat silvret som en alternativ framgångsväg till hälsa.

Läs hela artikeln här (pdf)!


2009 - Annika Dahlqvist, specialist i allmänmedicin, Njurunda

Iskra YhreforsDetta år var det relativt lätt för föreningen SARAs priskommitté att diskutera sig fram till vem som skulle tilldelas Gnistan-priset. Vi har
följt Annika Dahlqvists kamp för bättre mat till barn, äldre, diabetiker och överviktiga. Det speciella med Annika Dahlqvist är att hon alltid går sin egen väg. Hon är sig själv i alla lägen och tar striden mot myndigheter
och experter när det är nödvändigt.

Läs hela artikeln här (pdf)!


2008 - Thorwald Walwle, uppfinnare, Malmö

Iskra YhreforsThorwald Wawle, född 1922, har alltsedan 1990 ägnat stor del av
sitt pensionärsliv åt att göra uppfinningar och sedan lansera dessa för förbättrad folkhälsa.

Thorwald Wawle insåg tidigt att barns och ungdomars bettfel, som tenderar att uppgå till 70–75% hos alla svenska barn, uppstår på grund av för lättuggad mat, som inte ger tänder och käkmuskulatur den motion de behöver. Käkben och tänder växer inte fram på det sätt de är genetiskt är programmerade för.

Läs hela artikeln här (pdf)!


2007 - Lazlo Galanthai-Fekete, ögonläkare, Göteborg

Iskra YhreforsLazlo Galanthai-Fekete har genom åren behandlat över 3 200 ögonpatienter vid sin privatmottagning i Göteborg och han är mycket omtyckt av sina patienter. Det unika med Laszlo Fekete är att han redan på 80-talet upptäckte en ny behandlingsprincip för AMD, åldersrelaterad
makuladegeneration. Sjukdomen är vanlig hos äldre och kan leda till allvarlig synnedsättning och i vissa fall till blindhet. Bäst prognos har patienten om sjukdomen upptäcks tidigt.

Läs hela artikeln här (pdf)!


2006 - Iskra Yhrefors, alternativterapeut, Södertälje

Iskra YhreforsDen första mottagaren av föreningen SARAs nyinstiftade GNISTAN-pris är terapeuten Iskra Yhrefors. Hon får priset för sin helhetssyn i behandlingen av sina patienter. Du kan läsa mer om Iskra Yhrefors i 2000-Talets Vetenskap nr 1/2006 samt i nr 2/2000.

Läs hela artikeln här (pdf)!

Gnistanpriset
 
Vem blir nästa års Gnistanpristagare?

Om du vill föreslå någon
kan du göra detta här!

 

 

Startsida