Untitled Document

Programförklaring

Sjukvården liksom den medicinska forskningen har i de flesta Västeuropeiska länder hamnat i en ökad spiral av fördyringar, som i sin tur medfört att det i vissa länder uppstått en vårdkris.

Bakom denna kostnadsspiral står mäktiga ekonomiska intressenter som hela tiden gynnats. Hit hör främst de stora multinationella läkemedelsföretagen och de stora producenterna av medicinsk apparatur.

Denna utveckling har inte alls motsvarats av samma utveckling av behandlingsframgångar. För de stora folksjukdomarna som cancer, allergier och hjärt & kärlsjukdomar kan man bättre beteckna tillståndet som ett Status Quo. Detta gäller även den forskning som tillåts stå i rampljuset och som har en alldeles för stor slagsida åt genteknik och transplantationer.

Detta har sin enkla förklaring i att de stora makthavarna - läkemedelsföretagen - gynnas av ovanstående. En kroniskt. sjuk patient som varken blir frisk eller avlider utgör en viktig marknad för dessa. Dvs rent ekonomiskt skulle varje avsteg från denna linje vara riskabel för dem som har den ekonomiska makten. Att dessa till sitt försvar också lyckats influera statliga myndigheter som Läkemedelsverk och Socialstyrelse bidrar ytterligare till detta Status Quo, vilket är högst otillfredsställande för patienten. Dessa myndigheters största uppgift är således att se till att inga avsteg görs från ovanstående linjer.

Vår tidskrift skall däremot utgå från patientens bästa - dvs målet måste hela tiden vara att uppnå det normala stadiet - hälsa. Därför ser vi det som vår huvuduppgift att ta ansvar för framstegen inom behandling och forskning för att föra ut dessa.

I den uppgiften ingår också att avslöja de som förhindrar denna utveckling. Någon annan hållning ser vi som etiskt oförsvarbar.

Vi utgår också - likt maktens kunskapare - från begreppen vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vi definierar dessa tydligt: Med vetenskap menar vi ett sanningssökande som har som syfte att utröna de lagbundenheter som finns i alla biologiska system.

Det är inte detta som nu gäller utan vad de högst betalda professorerna anser som giltigt enligt consensus-principen.

När det gäller beprövad erfarenhet utgår vi från att den kunniga terapeutens egna utvärderingar måste tillmätas större värde. Också att andra kulturers ibland mångtusenåriga erfarenheter kan vara en stor källa till kunskap.

Nu tolkas begreppet beprövad erfarenhet mestadels genom stora dubbelblinda placebo-kontrollerade försök. Dessa är endast behövliga för de dumma som inte kan inse att andra utvärderingsmetoder har ett värde.

Tidskriften skall fungera som en sammanbindande länk mellan alla duktiga terapeuter i Norden - och också vara ett stöd för de patienter som insett att för att kunna återvända till hälsa gäller det att gå till sjukdomens orsak - inte enbart att kupera symptom.

Som en grundsyn för vår tidskrift gäller utgångspunkten att man måste se människan som en helhet och att man för att kunna hålla henne vid hälsa, måste följa naturens egna lagar - inte gå emot dem. Du är därför välkommen med egna artiklar och debattinlägg.

Årsmötesprotokoll är endast på begäran tillgängliga för föreningens medlemmar.

Programförklaring

Stadgar

 

Startsida