Syrebehandling i tryckkammare för Barn med autism ger goda resultat

Datum: 2020-08-04  |   Författare: Bo Zackrisson

Idag åker svenska familjer utomlands med sina barn med störningar inom autismspektrum. Färden går bland annat till Turkiet där det finns en klinik som behandlar barnen i tryckkammare med rent syre, så kallad Hyperbarisk oxygen treatment (HBOT). På grund av det högre trycket tränger syret in i hjärnans celler, vilket återaktiverar blodkärl och hjärnceller. Någon motsvarande behandling finns inte i Sverige.

År 2008 arrangerade föreningen Behandla Autism Nu! (BAN!) en konferens i Stockholm. Föreningens ordförande Petra Tunmar Lundell, inledde med att fråga publiken om deras erfarenheter av denna behandling. Många föräldrar vittnade om att deras barn uppnått stora förbättringar med HBOT. Sedan var det dags för Dr Cem Kinaci från Turkiet att föreläsa om den teoretiska bakgrunden samt om hur själva behandlingen går till.

Dr Kinaci inledde med att säga att utvecklingen av behandling av autism går snabbt. Kunskapen om autism har ökat enormt, liksom möjligheterna till framgångsrik behandling. Här är en sammanfattning av Dr Kinacis föredrag.

Barn med autism


Det finns många teorier om vad som ligger bakom autism. Exempel på sådana är onormalt blodflöde i hjärnan, hög feber, trauma vid födelsen, hjärnskada, infektioner, vaccinskada, syrebrist innan, under och efter födandet.

Det finns ett antal kända riskfaktorer som predisponerar för autism. Bland dessa kan nämnas ärftliga faktorer som blodgrupp, HLA-typ, autoimmunitet och försämrad avgiftningskapacitet. Tungmetallsbelastning från modern i form av amalgam, fiskkonsumtion, antibiotikabehandling kan spela in.

Barn med autism uppvisar ofta dysbios i mag-tarmfloran med bland annat ökad känslighet för inflammation och autoimmunitet. Barn med autismsymptom föds med ett svagt immunsystem, långsammare ämnesomsättning, hormonella obalanser, allergier och dåligt upptag av näringsämnen.

På 80-talet kunde forskare hitta spår av opioidliknande proteiner från mat i autistiska barns urin; opioider är substanser som är kända för att orsaka beteendeförändringar. Sådana opioidproteiner fäster vid hjärnans receptorer och i tarmen och skapar beteendeförändringar och magproblem, till exempel förstoppning och diarré.

Mellan 75–90 procent av individer med autism har så kallad läckande tarm – leaky gut. Detta gör dessa barn särskilt känsliga för födoämnesallergier. Soja, gluten och mjölkproteinet kasein förvärrar dessa problem. Dessa ämnen läcker ut i blodbanan och kan tränga in i hjärnan. Obalanserna i magtarmfloran kan leda till svampinfektioner, där candidainfektion är den vanligaste.

"Mellan 75–90 procent av individer med autism har så kallad läckande tarm – leaky gut."


Barn med autism har en klart försämrad avgiftningskapacitet vad gäller toxiner och tungmetaller. Det beror på att nivåerna av enzymerna glutation och cystein är nedsatta. På grund av den försämrade avgiftningsförmågan har barn med autism ofta toxiska nivåer av bland annat kvicksilver, bly och arsenik i hjärnan, levern, njurarna, magtarmsystemet, benmärg och muskler. Många av de symptom som barnen uppvisar sammanfaller med symptomen vid kvicksilverförgifning. Dessa hänger ofta samman med barnets bristande förmåga att fungera socialt med familjen. Här handlar det om såväl språkutveckling som andra beteenden till exempel socialt tillbakadragande, ångest, bristande ögonkontakt, aggression och repetitivt stereotypt beteende.

Hjärnan


Människans hjärna består till 60–70 procent av fett. Det förklarar sambandet mellan toxiska nivåer av fettlösliga tungmetaller och hjärnpåverkan. Den moderna miljön är rik på dessa miljögifter. Det finns forskare som hävdar att utbredningen av autism helt enkelt är en form av tungmetallförgiftning. Barn som föds friska har större motståndskraft på grund av att deras kroppar har en normalt fungerande avgiftningsförmåga.

Genom håranalys kan man jämföra förekomsten av tungmetaller hos autistiska och friska barn. Barn med autism har paradoxalt nog en låg förekomst av tungmetaller i hår och urin, medan friska barn har hög förekomst. Det betyder att gifterna finns kvar i kroppen hos barn (Red. anm: och syns inte i håret) med autism beroende på deras nedsatta avgiftningskapacitet.

Kelering


Kelering är en metod som rensar ut kvicksilver, bly, arsenik, aluminium m.m. ur kroppen. Denna behandling får endast göras under en läkares övervakning. Man använder två kelerande ämnen – DMSA och DMPS. Alla barn med autism är inte lämpliga för denna behandling. Man får inte ha problem med lever, njurar eller benmärg. Det är också viktigt att säkerställa att glutationnivåerna är normala innan keleringsbehandlingen startar.

Dessa barn har ofta brist på mineraler, vilket beror på att upptagningsförmågan är nedsatt. Mineraler där bristtillstånd råder är till exempel selen, zink, magnesium, molybden, mangan, krom och vanadin. Det enda mineral som dessa barn har förhöjda nivåer av är koppar. Vid kelering med DMSA är det mycket viktigt att kontrollera mineralnivåerna, särskilt avseende zink, eftersom även dessa riskerar att rensas ut ur kroppen. Järn, kalcium och magnesium påverkas dock inte. Däremot påverkas kopparnivåerna i kroppen, vilket ofta är en fördel på grund av dessa barns förhöjda kopparnivåer. Det är viktigt att förstå att keleringsbehandling måste få ta tid. Innan behandlingen startar ger man extra tillskott av vitaminer och mineraler.

Oxidativ stress och autism


Barn med autism är ofta utsatta för hög oxidativ stress. Den orsakas av överkänsligheten mot tungmetaller, mot vissa proteiner (gluten, kasein, sojaprotein m.fl.), dåligt fungerande immunsystem, inflammation i hjärnan och magtarmsystemet, utarmning av vissa enzymer (glutation, metallothionin m.m).

Den oxidativa stressen leder till bildandet av fria radikaler. Dess källor är bland annat strålning, tungmetaller, övriga gifter, solstrålning, transfetter, andra toxiner till exempel svampen candida. Höga nivåer av järn och koppar, samt inflammationer och allergier ökar belastningen av fria radikaler. Den oxidativa stressen kan kontrolleras med hjälp av antioxidanter, varav vitamin A (betakaroten), vitamin C, vitamin E och selen kan nämnas.

Scanning av hjärnan med SPECT


Med modern teknik kan man avbilda eventuella skador i hjärnan. MRI och CT är exempel på sådana tekniker. Dessa är dock dåliga på att mäta aktiviteten i hjärnan. Single photon emission- computed tomography (SPECT) har däremot visat sig vara ett bra hjälpmedel för att objektivt mäta effekterna av syrebehandling i tryckkammare (HBOT). Med SPECT kan man se blodflödesförändringar i olika delar av hjärnan, visualisera hjärnans metabolism och förbättra diagnosen av tillståndet i hjärnan.

På bilden ser man hur hjärnans celler blivit avsevärt mer syresatta efter 60 behandlingar med HBOT. Tidigare slumrande områden i hjärnan väcks till liv.


I samband med SPECT-scanning injiceras ett radioaktivt spårämne. Spårämnet tas upp av vävnad i hjärnan och fotografering kan ske. Ämnet försvinner inom några timmar. SPECTscanning har ett antal intressanta funktioner som är viktiga i detta sammanhang:

• SPECT kan skilja mellan levande och döda vävnader.
• SPECT kan också skilja ut hjärnceller som är möjliga att aktivera, så kallade sleeping cells.
• Med SPECT kan man se att de flesta barn med någon form av autismstörning har nedsatt aktivitet i temporal- och frontalloben, vilka har att göra med tal och förståelse.

Den avgörande frågan är om dessa områden i hjärnan har möjlighet att återhämta sig. Om det visar sig att hjärnvävnaden är möjlig att reaktivera, är det lämpligt att sätta in HBOT-behandling. Genom att jämföra ett autistiskt barns hjärna före och efter HBOT, kan man se hur allt större delar av hjärnvävnaden väcks till liv (se bilderna här ovan).

Hyperbarisk syreterapi (HBOT)


Den utrensning av tungmetaller ur barnens hjärnor och kroppar som beskrivits ovan är inte tillräcklig. Magsmältningsapparaten måste också behandlas. Med HBOT är det möjligt att behandla både hjärnan och matsmältningssystemet. HBOT betyder helt enkelt att man andas in syre under högt tryck.

HBOT får absolut inte blandas ihop med hyperoxygenation, som betyder att man andas in syre vid normalt lufttryck (en atmosfär). Att andas in stora mängder syre kan nämligen skada hjärnan. Ett barn ska under inga omständigheter andas in syre från en syretub! HBOT får endast ges av specialister!

Tryck, behandlingstidens längd och antal behandlingar avgörs individuellt efter varje barns behov. Behandlingen sker i tryckkammare som befinner sig på landbacken. Det ökade trycket skapar en situation som liknar en dykares. I kammaren kan barnet andas in 100 procent syre under ökat atmosfäriskt tryck.

Normalt innehåller den luft vi andas in endast 19–21 procent syre. I samband med HBOT-behandlingen ökar koncentrationen av rent syre i blodbanan med 2000 procent! Även lymf- och ryggradsvätska tillförs läkande syremolekyler. Viktigast är att denna behandling gör det möjligt för lågfungerande hjärnceller att få tillförsel av syremolekyler. Behandlingen syftar till att reaktivera sovande hjärnceller och få dem att successivt återfå normal funktion. När hjärncellerna visar sig kunna använda syret i luften, är behandlingen färdig. För att mäta effekten av behandlingen görs en ny SPECT-scanning.

Kosten mycket viktig


Barn med autism har ofta problem med magen. De är ofta extremt känsliga för vad de äter. Förstoppning, diarré, överkänslighetsreaktioner, matvägran är vanligt förekommande. Då deras magtarmsystem är känsligt bör maten vara fri från gluten, kasein från mejeriprodukter och sojaprotein. En sådan kost bidrar till att återställa den obalans som ses hos omkring 80 procent av dessa barn.

I normala fall bryts dessa proteiner ner till aminosyror i matsmältningsapparaten. Men hos de flesta bryts gluten, kasein och sojaprotein ner till skadliga peptider – casomorfin och gliadorfin. Som tidigare nämnts har barn med autism inte den uppsättning av magenzymer som behövs för att bryta ner dessa proteiner från mjölk och spannmål och soja. På grund av den läckande tarmslemhinnan kommer dessa främmande peptider ut i blodbanan och ställer till problem. En kost fri från dessa proteiner eliminerar problemet. Genom att förändra kosten tillsammans med kelering och HBOT kan totaleffekten bli ännu bättre.

Sammanfattning


Dr Kinaci sammanfattade sitt föredrag i några korta meningar. Autism kan ses som en neuroimmun sjukdom som bland annat orsakas av infektioner, proteiner och peptider i maten och kemiska gifter. Den startar ofta i magtarmkanalen och manifesterar sig i hjärnan. Det är möjligt att behandla autism och all behandling ska anpassas till individen. Det är vanligt med stora förbättringar efter behandling, men tillfälliga bakslag förekommer. Kom ihåg att det aldrig är för sent. Ta bort socker, skräpmat och alla konserveringsmedel från kosten. Det gäller även så kallade smakförstärkare. Ersätt med nyttig mat som innehåller probiotika, viktiga enzymer, näringsämnen och essentiella fettsyror. En ren och naturlig kost kan kompletteras med kosttillskott.

Det bör tilläggas att kostnaden för HBOT-behandling är relativt dyr, eftersom man måste åka till Turkiet eller England för att kunna få den. Ändå väljer många svenska familjer att åka iväg för att ge sina barn denna behandlingsform. Föreningen BAN! arbetar hårt för att denna behandling ska kunna ges i Sverige. Ännu har man inte kommit dithän.


Föreningen Behandla Autism Nu! (BAN!)


BAN! är en ideell förening i Sverige som arbetar för att vidga synen på orsaker till autism och behandlingsmetoder för autism. Föreningen arbetar för att sprida kännedom och ökad förståelse för att autism är behandlingsbar. BAN! Arbetar också för att främja att internationell och ledande forskning och behandling inom autismområdet skall finnas att tillgå inom den offentliga vården i Sverige. Föreningens hemsida är behandlaautism.nuArtikeln publicerades i 2000-Talets Vetenskap nr 3 år 2008. En uppföljande artikel ("Med hjälp av tryckkammarbehandlingen får patienterna en bättre funktionalitet") publicerades i nummer nr 1 år 2017 i 2000-Talets Vetenskap. Det numret går att köpa separat på denna sida.

Länkar
Föreningen Behandla Autism Nu! (BAN!)
Läkemedelsboken: Behandling med hyperbar oxygen (HBO)
Onkologi i Sverige: Syrgas i tryckkammare ger lindring efter strålbehandling

Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap för endast 280 kr per år så kan du ta del av djupgående artiklar om naturlig hälsa och miljö!


Startsida