Laserljus läker akut hörselnedsättning

Datum: 2020-08-19  |   Författare: Michael Zazzio

Svenska öronläkare anser inte att laserbehandling av olika typer av hörselnedsättning är en bra metod, trots att det finns många vetenskapliga studier som visat att den kan vara effektiv. Här presenterar Michael Zazzio två nya studier som på ett övertygande sätt visar att laserbehandling är ett skonsamt och effektivt sätt att behandla hörselskador och Ménières sjukdom.

Akut hörselnedsättning (skada på innerörats hörselreceptorer) är ett tillstånd som till exempel kan uppstå i och med hög musik, vid höga ljud såsom skytte och vid infektionstillstånd i innerörat. Det allvarligaste av dessa tillstånd, plötslig dövhet, drabbar omkring 2 000 svenskar varje år.

Nyligen har forskare från universitet i sydkoreanska Dankook och Illinois, Chicago, USA bevisat att sådana skador läker vid behandling med hjälp av så kallad lågeffektlaser (lasrar på maximalt 499 mW med våglängder i det röda ljusspektrat, 630-830 nm) [1].

I försöket skadade man hörseln på råttor och 24 timmar senare var den nedsatt till cirka 60 dB, vilket visar hur pass allvarlig hörselskadan blev. Därefter påbörjades laserljusbehandling av råttornas inneröron. Behandlingen skedde via hörselgången och utfördes tolv dagar i rad med rött laserljus som riktades mot vänster inneröra under 60 minuter per dag.

Efter tolv dagars behandling hade hörseln förbättrats med 30 dB i de behandlade öronen men endast 10 dB i de obehandlade. De öron som hade laserbehandlats hörde vid så pass låg ljudvolym som 30 dB, medan det krävdes 50 dB för att de skadade öronen skulle uppfatta ljud. Att höra först vid 30 dB medför inga problem, men att höra först vid 50 dB innebär att man ligger på gränsen till att behöva hörapparat. Detta visar hur stor behandlingseffekten blev efter laserbehandling.

Efter det sista behandlingstillfället avlivades råttorna och innerörats hårceller studerades med hjälp av elektronmikroskopi. De laserbehandlade öronen hade fler hårceller kvar än de obehandlade öronen. Hårcellerna var dessutom mer symmetriska och såg mer normala ut.

Bekräftar tidigare hörselstudier med laser

Denna studie ansluter sig till nästan etthundra tidigare publicerade studier som visar att laserbehandling medför läkning vid andra typer av hörsel- och balansrubbningar, till exempel vid tinnitus, hyperakusi (överkänslighet för ljud), Ménières sjukdom, kronisk perforering av och skada på trumhinna samt inflammatoriska tillstånd som till exempel kronisk hörselgångsinflammation och mellanöresinflammation.

Det har tidigare inte funnits någon vetenskapligt baserad behandling som har visat på förbättringar vid akut hörselnedsättning. Läkningsfenomenet är känt från klinisk behandling av människor, men just denna studie är banbrytande, eftersom den har utförts under kontrollerade former och dessutom visar hur stor del av hörseln som räddas med hjälp av skyndsamt insatt laserbehandling. Det är helt klart att det är mycket viktigt att snabbt komma till behandling efter en akut hörselskada. Varje timme omedelbart efter skadetillfället kan vara viktig. Efter tre veckor är chanserna till läkning kraftigt decimerade och ytterst små. Behandlingsmetoden finns sedan flera decennier på olika kliniker i flera länder inom EU, så även i Sverige.

Mekanistiska förklaringar


De mekanismer som främst leder till denna typ av hörselförbättring antas vara de att laserljus ökar mitokondriernas förmåga att tillverka cellenergi. Mitokondrierna har en pigmenterad utsida som är mer eller mindre känslig för ljus av olika våglängder (att jämföras med växternas klorofyll vid fotosyntes) och innehåller bland annat ett enzym som kallas cytokrom c-oxidas, i vilket ljus absorberas i mitokondrierna.

Det är även känt att koncentrationen av fria radikaler ökar vid inflammationstillstånd och allvarlig vävnadsskada. Det är genom histologiska studier känt att koncentrationerna av fria radikaler minskar i vävnad som belyses med laserljus. Denna minskning leder till att den nedbrytningshastighet som fria radikaler ger upphov till bromsas in betydligt vid laserbehandling och att cellsyntesen aktiveras, vilket skapar förutsättning för en förbättrad läkning.

Den offentliga sjukvården har ingen verksam behandling att erbjuda dessa patienter. De ordineras på ovetenskaplig grund och som en ren chansning kortisontabletter.

Enligt de prioriteringslistor som landstingen har att följa ska dessa patienter prioriteras högt. Om sjukhusen själva inte utför behandlingen så ska patienterna remitteras till privata kliniker.

Laserbehandling vid Ménières sjukdom

Ménières sjukdom är ett allvarligt sjukdomstillstånd och 4.000 svenskar insjuknar årligen i den. Sjukdomen orsakar ofta häftiga yrselanfall (rotatorisk yrsel), är kronisk och medför även kraftigt nedsatt hörsel, tinnitus med flera hörselrubbningar.

Ett audiogram visar din hörsel och vad du kan uppfatta vid olika frekvenser (hörtrösklar). Hörtröskeln visar när du hör ett visst ljud. En hörtröskel anses vara inom normalområdet mellan -10 och 20 dB. I medelvärde har normalt hörande ungdomar ett värde på 0 dB. Personen som har gjort just denna undersökning är över 80 år och har en nedsättning på alla frekvenser men särskilt på de höga, vilket är vanligt hos äldre människor. Vid behandling med laser kan förbättringar åstadkommas på samtliga frekvenser.


Ménièrepatienter som utvecklar mycket svåra balansrubbningar behandlas med ett antibiotikum som kallas gentamicin som sprutas in, innanför trumhinnan (i mellanörat). Behandlingens mest oönskade effekt är att hörseln skadas allvarligt, vilket i princip medför att dessa patienter, vilka vid ingreppet ofta redan har en påtaglig hörselnedsättning, får sin hörsel ännu mer skadad. I praktiken blir många gentamicinbehandlade Ménièrepatienter funktionellt döva efter behandlingen, som oftast genomförs när patienternas hörsel redan är kraftigt nedsatt på grund av sjukdomen.

Inom kort kommer en sydkoreanskkinesisk studie i tryck i den ansedda tidskriften Lasers In Medical Science. Studien har redan publicerats på publicistens hemsida [2].

I försöket studerade forskarna, vilka kommer från universitetet i sydkoreanska Dankook och Shanghai i Kina, effekterna på innerörats hörselceller vid behandling med gentamicin och laserljus. Det visade sig att hörselceller som belystes med laserljus samtidigt som de behandlades med gentamicin klarade sig betydligt bättre än de celler som enbart behandlades med gentamicin. Skillnaden var signifikant. Laserbelysta celler klarade sig även något bättre än helt obehandlade celler, men skillnaden mellan cellproverna var för små för att visa någon signifikant skillnad.

Allt mer talar för laserbehandling

Forskningsresultaten visar att det finns anledning att ordinera laserbehandling både före och efter gentamicinbehandling för att på så sätt skydda hörselcellerna från onödig nedbrytning. Denna behandling medför även att man i ett tidigare skede av sjukdomen kan genomföra gentamicinbehandling med minskad risk för hörselskador. Laserbehandling av diverse hörsel- och balansrubbningar, inklusive Ménières sjukdom, har i tidigare studier och i klinisk verksamhet visat sig ha god effekt. Ménières sjukdom kan i alla stadier behandlas med laser har såväl forskning som klinisk erfarenhet visat.

I och med denna studie växer det vetenskapliga laserbehandlingsområdet till att nu även innefatta förebyggande åtgärder vid behandling av hörsel- och balansrubbningar. I det här fallet i samband med gentamicinbehandling, en inom den samhällsfinansierade sjukvården sedvanligt använd toxisk substans.

Studiens resultat lägger en grund för att patienter som behandlas med för hörseln toxiska antibiotika (även andra preparat än gentamicin och även peroralt och intravenöst administrerad antibiotika) bör erbjudas möjligheten att samtidigt få sina inneröron laserbehandlade. En av sjukvårdens högst prioriterade uppgifter är att vård- och behandlingsskador ska förebyggas så långt det är möjligt. När man vet att ett antibiotikum skadar hörseln så ska den samhällsfinansierade sjukvården självfallet tillse att de patienter som behandlas med sådana preparat samtidigt får hörselskyddande laserbehandling.

Samtliga landsting har informerats

Alla landsting i Sverige har nyligen uppvaktats med information om de två nypublicerade studierna. Information har även skickats till enskilda ÖNH-läkare och till den svenska läkarföreningen för ÖNH-sjukdomar. Det återstår nu att se om öronläkarna och landstingen väljer att följa svensk lagstiftning genom att snabbt agera till förmån för patienter som just har förlorat hörseln eller om ÖNH-läkarna och landstingen kommer att strunta i de nya rönen. 2000-Talets Vetenskap bevakar detta och återkommer mer till det i kommande nummer.

Artikeln är en återpublicering av en artikel i 2000-Talets vetenskap nr 4/12.

Läs mer

Mer av samma artikelförfattare
18 781 gånger bättre hörsel efter behandling med laser och rTMS
Faktagranskning – Kan hörselskador som exempelvis tinnitus botas?
Laser läker skadade hårceller i innerörat

Hitta terapeut
Hitta din laserklinik för hörselnedsättningar på Spira. Sök på "Hörselsjukdomar".

Referenser
1. Rhee et al.: Effect of low-level laser treatment on hair cell recovery after acute acoustic trauma. J Biomed Opt. 2012 Jun;17(6):068002.
2. Rhee et al.: Effect of low-level laser therapy on cochlear hair cell recovery after gentamicin-induced ototoxicity. Lasers Med Sci DOI 10.1007/s10103- 011-1028-5.
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av djupgående artiklar om naturlig hälsa och miljö!


Startsida