5G-nätet byggs ut och Telia lägger successivt ned vårt gamla kopparledningsnät

Datum: 2019-05-13  |   Författare: Michael Zazzio

Vi går mer och mer mot ett samhälle som baseras på trådlös teknik. Det har blivit billigt och bekvämt, både för konsumenterna och för de bolag som till exempel producerar och sköter om våra telenät.

Med tanke på att Telia nu håller på att successivt avveckla det fasta telenätet och upphöra med underhållet av kopparledningarna, så har 2000-Talets Vetenskap ställt fyra frågor till tre experter på området: Strålskyddsstiftelsen, Karl Hellberg samt Olle Johansson, tidigare docent på Karolinska institutet. Från Karl Hellberg fick vi inget svar. Olle Johansson gav oss beskedet att han inte hade tid att svara på våra fyra frågor. Mona Larsson på Strålskyddsstiftelsen har dock gett oss utförliga svar, vilka vi hoppas är till stor hjälp för våra läsare i mikrovågsstrålningens tidevarv.

Telia håller nu successivt på att ta bort det analoga telenätet. Vilka risker finns det för samhället i och med det?
– Riskerna är att samhället river ett bra och säkert infrastruktursystem som en gång i tiden byggdes upp till stora kostnader med allmänna medel och som ägdes av svenskarna via den svenska staten. I stället avser man att bygga fast sig i en teknik som inte är långsiktigt hållbar och som skadar människors hälsa och miljön. Detta kommer förstås att kosta samhället enormt när ett säkert och uthålligt system på sikt måste ersätta det ohållbara. Det som rivs måste byggas upp igen. Dessutom innebär det att hälsoskador kommer att öka på grund av mobiltelefonanvändningen. Nedläggningen orsakar även en ökad trådlös trafik, vilket är lika med en ökad mikrovågsstrålning i den allmänna miljön. Människor som inte tål tekniken eller som inte vill använda den på grund av hälsorisker, blir endera utan telefon eller tvingas använda en teknik som är farlig för hälsan. Forskningen visar genomgående att mobiltelefonanvändning ökar risken för hjärntumörer och att mobilstrålning orsakar cancer och kan skada hjärnans funktion.

Vad innebär det för de individer som är elöverkänsliga?
– Det innebär i många fall att de helt blir utan telefon och att de ställs utanför den lagstadgade rätten till telefoni. Detta sker enbart med hjälp av ljugande experter och myndigheter som påstår att det i forskningen inte finns något samband mellan strålning och ohälsa, varför man enligt deras argument kan använda mobilen som telefon – vilket man ju i verkligheten inte kan. Detta är en grov lögn. Tvärtom visar forskningen att mobilstrålning orsakar en lång rad symptom och det finns inget stöd för att individer inte kan utveckla eller initialt ha stor känslighet för strålningen. Omfattande vittnesmål visar att elöverkänslighet är en verklig effekt av strålning och det finns en växande grupp forskare och läkare som erkänner problemet.

Sverige och de övriga nordiska länderna har beslutat att göra en gemensam storsatsning på 5G. Vad får det för konsekvenser för folkhälsan?
– Sannolikt blir det dödsstöten för folkhälsan genom en massiv ökning av mikrovågsstrålningen i den inre och yttre miljön. Redan befintlig strålning kan på goda grunder anses ha bidragit till den försämrade psykiska ohälsan bland barn och vuxna samt till den ökande cancerförekomsten, bland annat ökningen av cancer i huvud och halsområdet. 5G kommer att öka strålningen så mycket att det enligt Ericsson blir ”svårt eller omöjligt” att bygga ut i länder med 100 gånger lägre gränsvärden än i Sverige (bland annat i Ryssland, Polen, Schweiz och Italien), eftersom gränsvärdet kan komma att överskridas inom en radie av 115 meter från mobilbasstationer på taken på byggnader i städerna. Det innebär i klartext att alla som bor inom 115 meter under längre tid kan komma att exponeras för värden som man i Ryssland, sedan 1970-talet, har ansett vara hälsovådliga och som man i Schweiz och Italien, sedan början av 2000-talet, har ansett vara farliga, det vill säga 100 milliwatt/m2. Samtidigt vet vi att ohälsan ökar vid nivåer som är 1 000 gånger ännu lägre än det, det vill säga 0,1 milliwatt/m2. 5G leder till en katastrof för både folkets hälsa och för miljön och jag uppmanar läsarna att fundera på vad ni kan göra för att stoppa detta vansinneståg som telekomindustrin har placerat oss alla i. Vi har alla ett ansvar att agera.

Vad innebär det för de elöverkänsliga?
– Det är förstås ett stort hot, men det är å andra sidan även ett mycket stort hot mot alla små barn, äldre och alla andra som är särskilt känsliga och som inte känner till riskerna. De elöverkänsliga kanske klarar sig bättre än många andra, eftersom de är medvetna om farorna och i många fall kan hitta lösningar för att bygga sig ett avskärmat skyddsrum. Men alla de många fler som inte förstår? Alla barn och vuxna som inte känner till farorna? Vi har sannolikt ett enormt mörkertal av människor som mår dåligt av den här strålningen eller som utvecklar allvarliga sjukdomar, inklusive cancer, eftersom informationen om effekterna är så mörklagd och nedtystad. Vi i Strålskyddsstiftelsen är särskilt oroade över hur det ska gå för barnen som är beroende av att vuxenvärlden skyddar dem, men som sviker dem grovt.

Läs mer på www.stralskyddsstiftelsen.se
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av djupgående artiklar om naturlig hälsa och miljö!


Startsida